A Bad Toothache Unit 10 Lớp 7 Trang 103 SGK

Thứ năm , 25/08/2016, 16:42 GMT+7
     

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENCE

(SỨC KHỎE VÀ VỆ SINH)

 

B. A BAD TOOTHACHE (ĐAU RĂNG NẶNG)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Minh :  Ôi!

Hoa :   Minh, bạn làm sao thế?

Minh : Mình bị đau răng.

Hoa :   Bạn định đến nha sĩ chớ?

Minh :  Vâng. Mình có cuộc hẹn lúc 10 giờ 30 sáng nay, nhưng mình sợ.

Hoa :    Cái gì?

Minh :   Mình ghét âm thanh của cái khoan. Nó to lắm.

Hoa :     Mình hiểu bạn cảm thấy thế nào, nhưng đừng lo lắng. Tuần rồi, nha sĩ trám một lỗ nhỏ ở răng của mình.

Minh :   Bạn sợ không?

Hoa :     Mình hơi sợ, nhưng nha sĩ tử tế. Bà ấy xem răng của mình và bảo mình đừng lo lắng. Kế bà ấy trám nó. Sau đó nó hết đau. Mình cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi bà ấy chửa răng của mình.

Minh :   Bạn đúng đấy. Bây giờ minh cảm thấy ít sợ hơn. Cám ơn Hoa.

Hoa :     Có gì đâu, Minh. May mắn nhé!

Now answer (Bây giờ trả lời.)

a. Minh has a toothache.

b. No, he doesn’t, because he hates the sound of the drill.

c. Last week, Hoa went to the dentist’s because her tooth had a small cavity.

d. She filled it.

About you (Về em.)

e. I went to a dentist.

f. No, I’m not.

 

*2. Listen and answer. (Nghe và trả lời.)

a. Doctor Lai is a dentist at Quang Trung School.

b. She wears a uniform to work.

c. Most children feel scared when thev come to see Dr Lai.

d. She gives the children some advice, tells them how to look after their teeth and reminds them to clean their teeth regularly.

 

3. Listen and read (Nghe và đọc.)

Minh đang ngồi ở phòng khám của bác sĩ Lai. Bác sĩ Lai đang kiểm tra răng của anh.

Bác sĩ Lai tử tế. Bà ấy mỉm cười với Minh và nói, “Minh, em đừng lo. Em có một cái lỗ nhỏ, nhưng không trầm trọng. Các răng khác của em tốt.” Minh rất vui. Bác sĩ Lai trám cái lỗ ở răng của Minh. Bà làm xong việc không đến 10 phút. Minh rất hài lòng Sau đó bác sĩ Lai ngồi xuống và nói chuyện với Minh .

Bà ấy hỏi, “Bao lâu em đánh răng một lần, Minh'?”

Một lần nữa Minh trông có vẻ lo lắng.

"Ô,. tôi... à, đôi khi em quên đánh răng. ”

Bác sĩ Lai noi, “Cố gắng đừng quên. Đánh răng rất quan trọng. Răng sạch là răng khoẻ!".

Now complete the story (Bây giờ hoàn chính câu chuyện.)

Minh is very nervous and Dr Lai notices this. She smiles at Minh and tells him not to worry. She explains one of his teeth has a cavity. He has to clean/brush them regularlv. After Dr Lai fills his tooth, Minh leaves. He is very pleased. 

 

4. Ask and answer questions with a partner. Use the words to help you. (Hỏi và trả lời câu hỏi với một bạn cùng học. Dùng từ để giúp em.)

a. A. Minh’s tooth hurts.            B. Why?

A. Because he has a cavity.

b. c. He looks nervous.              D. Why?

c. Because he is seeing a dentist.

a. E. The cavity isn’t serious.      F. Why?

E. Because it’s very small.

b. G. Minh looks happy.             H. Why?

G. Because his teeth are OK.

 

*5. Write. Complete this poster with a partner. (Viết. Hoàn chỉnh tờ bích chương này với một bạn cùng học.)

Take Care of Your Teeth

                   DO                                             DON’T

* brush teeth after meals.                * Use an old toothbrush.

* use a good toothbrush.                * Eat much candy or cake.

* use good toothpaste.

* go to a dentist when having a toothache

a bad toothache