A trip to the countryside: Speak

Thứ ba , 05/07/2016, 09:44 GMT+7
     

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

SPEAK (NÓI)

а. Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partners home village using the information in the boxes. (Thực tập vđi bạn cùng học. Đọc những câu hỏi. Sau đó đóng vai A và B, sử dụng thông tin trong khung để hỏi và trả lời về vùng quê của bạn mình)

1. Where is your home village? (Làng quê của bạn ở đâu?)

2. How far is it from the city?(Nó cách thành phố bao xa?)

3. How can you get there? (Bạn đến đó bằng cách nào?)

4. How long does it take to get there? (Đi đến đó mất bao lâu?)

5. What do people do for a living in your village? (Ở làng quê bạn, mọi người làm gì để sinh sống?)

б. Does your village have a river? (Làng quê của bạn có sông không?)

A

B

 To the south of the city, (về phía nam  thành phố)

 30 kilometers from the city, (cách  thành phố 30 km) by bus (bằng xe  buýt)

 1 hour (1 giờ)

 plant rice and vegetables (trồng lúa và  rau cải)

 a river flowing across the village, (một  con sông chảy ngang qua làng)

 To the west of the city, (về phía tây  thành phố)

 15 kilometers from the city (cách thành  phố 15 km)

 by motorbike, (bằng xe máy)

 50 minutes (50 phút)

 plant rice and raise cattle, (trồng lúa và  nuôi gia súc)

 no rivers, but there is a big lake, (không  có sông, nhưng có một cái hồ lổn)

-> Conversation 1

A : Where is your home village?

B : I^s to the south of the city.

A : How far is it from the city?

B : It7t 30 kilometers from the city.

A : How can you get there?

B : I get there by bus A : How long does it take to get there?

B : It takes 50 minutes to get there.

A : What do people do for a living in your village?

B : People plant rice and vegettables for a living in my village. A : Does your village have a river?

B : Yes, it does. There is a river flowing across the village. 

-> Conversation 2

B : Where is your home village?

A : It's to the west of the city.

B : How far is it from the city?

A : It7s 15 kilometers from the city.

B : How can you get there?

A : I get there by motorbike.

B : How long does it take to get there?

A : It takes 1 hour to get there.

B : What do people do for a living in your village?

A : People plant rice and raise cattle for a living in my village.

B : Does your village have a river?

A : No, it doesn7t.There is no river, but there is a big lake.

b. Now ask and answer about your real home village. If you do not have a home village, make up information similar to those in box A and B. (Bây giờ hãy hỏi và trả lời về làng quê thật của bạn. Nếu bạn không có làng quê, lấy thông tin tương tự như trong khung A và B)

 

Xem bài giải các phần sau:

 A trip to the countryside: Getting Started

 A trip to the countryside: Listen and Read

 A trip to the countryside: Listen

 A trip to the countryside: Read

 

 A trip to the countryside: Language Focus

unit 3 lop 9 speak unit 3 speak tieng anh 9 a trip to the countryside speak