Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố tiếp theo (1)

Thứ tư , 24/08/2016, 10:55 GMT+7
     

ĐỊA LÍ 9 BÀI 42: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ)

TIẾP THEO

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày được đặc Ä‘iểm dân cÆ°: số dân, sá»± gia tăng, cÆ¡ cấu dân số, phân bố dân cÆ°.

- Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của dân cÆ° và lao Ä‘á»™ng trong việc phát triển kinh tế — xã há»™i.

- Trình bày và giải thích được những đặc Ä‘iểm kinh tế của địa phÆ°Æ¡ng.

- Phân tích sô" liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc Ä‘iểm dân cÆ°, kinh tế của tỉnh (thành phố).

 

II. GỢl Ý THá»°C HIỆN (theo ở SGK)

C. Dân cÆ° và lao Ä‘á»™ng

1. Gia tăng dân số

- Số dân.

- Tỉ lệ gia tăng tá»± nhiên của dân số qua các năm.

- Gia tăng cơ giới.

- Nguyên nhân chủ yếu dẫn tá»›i biến Ä‘á»™ng cÆ¡ giá»›i.

- Tác Ä‘á»™ng của gia tăng dân số tá»›i đời sống và sản xuất.

2. Kết cấu dân số

- Đặc Ä‘iểm kết cấu dân số: kết cấu dân số theo giá»›i tính, kết cấu dân số theo Ä‘á»™ tuổi, kết cấu dân số theo lao Ä‘á»™ng, kết cấu dân tá»™c.

- Ánh hưởng của kết cấu dân số tá»›i phát triển kinh tế - xã há»™i.

3. Phân bố dân cÆ°

- Mật Ä‘á»™ dân số.

- Phân bố dân cÆ°. Những biến Ä‘á»™ng trong phân b dân cÆ°.

- Các loại hình cÆ° trú chính.

4. Tình hình phát triển văn hoá, giáo dục, y tế

- Các loại hình văn hoá dân gian. Các hoạt Ä‘á»™ng văn hoá truyền thống,...

- Tình hình phát triển giáo dục: số trường, lá»›p, học sinh,... qua các năm; chất lượng giáo dục,...

- Tình hình phát triển y tế: số bệnh viện, bệnh xá, cán bá»™ y tế,., qua các năm; hoạt Ä‘á»™ng y tế của tỉnh (thành phố),...

D. Kinh tế

1. Đặc diểm chung

- Nhận định chung về trình Ä‘á»™ phát triển kinh tế của tỉnh (thành phố) so vá»›i cả nÆ°á»›c.

- Tình hình phát triển kinh tế trong những năm gần Ä‘ây, đặc biệt là trong thời kì đổi má»›i. Sá»± thay đổi trong cÆ¡ cấu kinh tế. Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành phố).

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh (thành phố). Gia tăng dân số có ảnh hưởng gì tá»›i đời sống kinh tế - xã há»™i?

2. Vẽ biểu đồ thể hiện cÆ¡ cấu kinh tế của tỉnh (thành phố). Qua biểu đồ nêu nhận xét khái quát về đặc Ä‘iểm kinh tế của tỉnh (thành phố).

 
dia li 9 bai 42 bai 42 dia li 9