Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố tiếp theo (2)

Thứ tư , 24/08/2016, 10:56 GMT+7
     

ĐỊA LÍ 9 BÀI 43: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ)

TIẾP THEO

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của địa phương.

- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phố).

 

II. GỢl Ý THỰC HIỆN (theo ở SGK)

E. Kinh tế

2. Các ngành kinh tế

a) Công nghiệp (kể cả tiểu thủ công nghiệp)

- Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).

- Cơ cấu ngành công nghiệp:

+ Cơ cấu theo hình thức sở hữu.

+ Cơ cấu theo ngành (chú ý tới các ngành công nghiệp then chốt).

- Phân bố công nghiệp (chú ý tới các khu công nghiệp tập trung).

- Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu.

- Phương hướng phát triển công nghiệp.

b) Nông nghiệp (gồm lảm nghiệp và ngư nghiệp)

- Vị trí của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).

- Cơ cấu ngành nông nghiệp.

+ Ngành trồng trọt: Tỉ trọng của ngành trồng trọt trong cơ cấu ngàn nông nghiệp. Phát triển và phân bố của các loại cây trồng chính.

+ Ngành chăn nuôi: Phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi.

+ Ngành thuỷ sản: Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản (sản phẩm, phân bố,...).

+ Ngành lâm nghiệp: Khai thác lâm sản. Bảo vệ rừng và trồng rừng.

- Phương hướng phát triển nông nghiệp.

c) Dịch vụ

- Vị trí của dịch vụ trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).

- Giao thông vận tải: các loại hình vận tải. Các tuyến đường giao thông chính.

- Phát triển giao thông vận tải.

- Bưu chính viễn thông.

- Thương mại: Nội thương. Hoạt động xuất - nhập khẩu.

- Du lịch: Các trung tâm du lịch. Sự phát triển của ngành du lịch.

- Hoạt động đầu tư của nước ngoài.

F. Bảo vệ tài nguyên và môi trường

a) Những dấu hiệu suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường của tinh (thành phô).

b) Biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường.

H. Phương hướng phát triển kinh tế

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Cho biết các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chính của tỉnh (thành phố). Các sản phẩm đó được sản xuất ở đâu?

2. Vẽ lược đồ các con sông, các tuyến đường ô tô, đường sắt chính (nếu có) của tỉnh (thành phô).

 
dia li 9 bai 43 bai 43 dia li 9