Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Thứ tư , 21/09/2016, 14:43 GMT+7
     

ĐỊA LÝ 11 BÀI 5:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU Vá»°C

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nÆ°á»›c ở châu Phi, MÄ© Latinh; khu vá»±c Trung Á và Tây Nam Á.

- Trình bày được má»™t sô' vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã há»™i của các quốc gia ở châu Phi, MÄ© Latinh ; khu vá»±c Trung Á và Tây Nam Á.

- Ghi nhớ một số địa danh.

- Sá»­ dụng bản đồ thế giá»›i để phân tích ý nghÄ©a vị trí địa lí của các khu vá»±c Trung Á và Tây Nam Á.

- Phân tích số liệu, tÆ° liệu về má»™t sô' vấn đề kinh tế - xã há»™i của châu Phi, MÄ© Latinh; khu vá»±c Trung Á, Tây Nam Á.

 

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

1. Má»™t số vấn đề về tá»± nhiên

- Phần lá»›n lãnh thổ có khí hậu khô nóng vá»›i cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van.

- Khoáng sản và rừng Ä‘ang bị khai thác mạnh dẫn đến cạn kiệt và tàn phá môi trường.

- Giải pháp cấp bách: sá»­ dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và áp dụng các biện pháp thuá»· lợi nhằm hạn chế khô hạn.

2. Má»™t số vấn đề dân cÆ° và xã há»™i

- Dân số tăng nhanh, tuổi thọ trung bình rất thấp, số người bị nhiá»…m HIV Ä‘ông.

- Nhiều cuá»™c xung Ä‘á»™t xảy ra cÆ°á»›p Ä‘i sinh mạng của hàng triệu người.

- Trình Ä‘á»™ dân trí thấp, nhiều hủ tục chÆ°a được xoá bỏ, xung Ä‘á»™t sắc tá»™c, Ä‘ói nghèo, bệnh tật Ä‘e doạ cuá»™c sống của hàng trăm triệu người châu Phi.

- Thế giá»›i Ä‘ã có nhiều biện pháp giúp đỡ nhân dân các nÆ°á»›c nghèo ở chầu Phi.

3. Má»™t số vấn đề về kinh tế

- Nền kinh tế Ä‘ang phát triển theo hÆ°á»›ng tích cá»±c, tỉ lệ tăng GDP tÆ°Æ¡ng đối cao trong thập niên vừa qua.

- Đa số các nÆ°á»›c châu Phi là nÆ°á»›c nghèo, kinh tế kém phát triển. Má»™t số nguyên nhân quan trọng là: sá»± thống trị nhiều thế kỉ của thá»±c dân trÆ°á»›c Ä‘ây, xung Ä‘á»™t sắc tá»™c, kinh nghiệm quản lí đất nÆ°á»›c chÆ°a cao,...

 

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LATINH

1. Má»™t số vấn để về tá»± nhiên, dân cÆ° và xã há»™i

- Nhiều tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.

- Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt Ä‘á»›i.

- Tình trạng Ä‘ói nghèo của dân cÆ° và mức Ä‘á»™ chênh lệch quá lá»›n về thu nhập giữa người giàu và người nghèo phổ biến ở nhiều nÆ°á»›c.

- Hiện tượng Ä‘ô thị hoá tá»± phát diá»…n ra ở nhiều nÆ°á»›c. Dân cÆ° Ä‘ô thị chiếm 75% dân số.

2. Má»™t số vân đề về kỉnh tế

- Đa số các nÆ°á»›c có tốc Ä‘á»™ phát triển kinh tế không đều.

- Nguồn đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài giảm mạnh.

- Nền kinh tế phát triển chậm, thiếu ổn định, phụ thuá»™c vào tÆ° bản nÆ°á»›c ngoài, nhất là Hoa Kì.

- Má»™t số quốc gia gần Ä‘ây Ä‘ã tập trung củng cố bá»™ máy nhà nÆ°á»›c, phát triển giáo dục, cải cách kinh tế, quốc hữu hoá má»™t số ngành công nghiệp, thá»±c hiện công nghiệp hoá đất nÆ°á»›c, tăng cường mở rá»™ng buôn bán vá»›i nÆ°á»›c ngoài. Tình hình kinh tế được cải thiện. Biểu hiện: xuất khẩu tâng nhanh, nhiều nÆ°á»›c Ä‘ã khống chế lạm phát, tỉ lệ tăng giá tiêu dùng giảm.

- Quá trình cải cách kinh tế Ä‘ang gặp phải sá»± phản ứng không nhỏ của các thế lá»±c bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên giàu có của các quốc gia MÄ© Latinh.

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU Vá»°C TÂY NAM Á

VÀ KHU Vá»°C TRUNG Á

1. Đặc diểm chung của khu vá»±c Tây Nam Á và khu vá»±c Trung Á

1.1. Tây Nam Á

- Là khu vá»±c rá»™ng lá»›n nằm ở phía tây nam chầu Á, diện tích: khoảng 7 triệu m2, dân sô' hÆ¡n 33 triệu người (năm 2005).

- Tài nguyên chủ yếu: dầu mỏ, khí tá»± nhiên...

+ Thời cổ đại Ä‘ã xuất hiện nhiều quốc gia có nền văn minh rá»±c rờ. Đây là nÆ¡i ra đời của các tôn giáo lá»›n. Phần lá»›n dân cÆ° hiện nay theo đạo Hồi.

1.2. Trung Á

- Diện tích gần 5,6 triệu km2.

- Tài nguyên: giàu dầu mỏ, khí tá»± nhiên, than Ä‘á, tiềm năng thuá»· Ä‘iện, sắt, đồng, vàng và kim loại hiếm, u-ra-ni-um, muôi mỏ.

- Khí hậu: khô hạn.

- Các thảo nguyên thuận lợi cho chăn thả gia súc.

- Là khu vá»±c Ä‘a dân tá»™c, mật Ä‘á»™ dân sô' thấp, chịu ảnh hưởng sâu sắc của đạo Hồi (trừ Mông Cổ).

- Thừa hưởng được nhiều giá trị văn hoá của cả phÆ°Æ¡ng Đông và phÆ°Æ¡ng Tây.

2. Má»™t số vấn đề của khu vá»±c Tây Nam Á và khu vá»±c Trung Á

2.1. Vai trò cung cấp dầu mỏ

- Trữ lượng dầu mỏ lá»›n. Các quốc gia nổi tiếng: Ả-rập Xê-ut, I-ran, I-rắc, Cô-oét, Các tiểu vÆ°Æ¡ng quốc Ả-rập Thống nhất.

- Khu vá»±c này trở thành nÆ¡i cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc bắt nguồn sâu xa từ dầu mỏ và vị trí địa - chính trị quan trọng của khu vá»±c.

2.2. Xung Ä‘á»™t sắc tá»™c, xung dá»™t tôn giáo và nạn khủng bố

- Xung Ä‘á»™t giữa người Ả-rập và người Do Thái, Ä‘iển hình là những xung Ä‘á»™t giữa I-xra-en vá»›i Pa-le-xtin.

- Sá»± tham gia của các tổ chức chính trị, tôn giáo cá»±c Ä‘oan làm tăng tính chất gay gắt của các cuá»™c đấu tranh giành đất Ä‘ai, nguồn nÆ°á»›c và các tài nguyên khác.

- Sá»± can thiệp của các thế lá»±c bên ngoài và những lá»±c lượng khủng bố Ä‘ã làm mất ổn định Trung Á - Tây Nam Á và làm cho tình trạng Ä‘ói nghèo trong khu vá»±c ngày càng gia tăng.

 

III. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIá»®A BÀI

TIẾT 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

 

1. Dá»±a vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết khí hậu, cảnh quan của châu Phi.

- Phần lá»›n lãnh thổ có khí hậu khô nóng vá»›i cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van.

2. Dá»±a vào bảng 5.1, so sánh và nhận xét về các chỉ số dân số của châu Phi so vá»›i nhóm nÆ°á»›c phát triển, nhóm nÆ°á»›c Ä‘ang phát triển và thế giá»›i.

+ Tỉ suất sinh thô, tỉ suất tá»­ thô, tỉ suất gia tăng dân số tá»± nhiên đều cao hÆ¡n rất nhiều so vá»›i nhóm các nÆ°á»›c phát triển và thế giá»›i, cao hÆ¡n nhóm các nÆ°á»›c Ä‘ang phát triển; nhÆ°ng tuổi thọ trung bình thấp hÆ¡n nhóm nÆ°á»›c phát triển, nhóm nÆ°á»›c Ä‘ang phát triển và thế giá»›i.

3. Dá»±a và bảng 5.2, nhận xét tốc Ä‘á»™ tăng GDP của má»™t số nÆ°á»›c ở châu Phi so vá»›i thế giá»›i.

Má»™t số nÆ°á»›c có tốc Ä‘á»™ tăng GDP cao hÆ¡n tốc Ä‘á»™ tăng của thế giá»›i: An-giê-ri, Nam Phi, Công-gồ. Riêng Ga-na, tốc Ä‘á»™ tăng chậm hÆ¡n tốc Ä‘á»™ tăng của thế giá»›i. Nhìn chung, má»™t số nÆ°á»›c châu Phi có tốc Ä‘á»™ tăng GDP khá cao.

TIẾT 2.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LATINH

 

1. Dá»±a vào hình 5.3, cho biết: MÄ© Latinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì?

- Các cảnh quan tá»± nhiên: rừng xích đạo và nhiệt Ä‘á»›i ẩm, xa van và xa van- rừng, thảo nguyên và thảo nguyên - rừng, hoang mạc và bán hoang mạc, vùng núi cao; trong Ä‘ó, cảnh quan rừng nhiệt Ä‘á»›i ẩm (A-ma-dôn), đồng cỏ chiếm phần lá»›n diện tích.

- Có nhiều dầu mỏ, khí tá»± nhiên, kim loại màu.

2. Dá»±a vào bảng 5.3, nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cÆ° ở má»™t số nÆ°á»›c châu MÄ© Latinh.

- Chi-lê: 10% số người nghèo nhất chiếm 906 triệu USD; 10% số người giàu nhất chiếm 35485 triệu USD, chênh nhau tá»›i gần 40 lần.

- Ha-mai-ca: 10% số người nghèo nhất chiếm 218,7 triệu USD; 10% số người giàu nhất chiếm 2454,3 triệu USD, chênh nhau tá»›i trên 11 lần.

- Mê-hi-cô: 10% sô" người nghèo nhất chiếm 5813 triệu USD; 10% sô" người giàu nhất chiếm 250540,3 triệu USD, chênh nhau tá»›i 43 lần.

- Pa-na-ma: 10% sô' người nghèo nhất chiếm 81,2 triệu USD; 10% sô' người giàu nhất chiếm 5022,8 triệu USD, chênh nhau tá»›i 61,8 lần.

Nhìn chung, sá»± chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo là rất lá»›n.

3. Dá»±a vào hình 5.4, hãy nhận xét tốc Ä‘á»™ tăng GDP của MÄ© Latinh trong giai Ä‘oạn 1985 - 2004.

Tốc Ä‘á»™ táng rất chậm vào các năm 1990, 1995, 2002; trong khi Ä‘ó tốc Ä‘á»™ tăng nhanh vào các năm 2000 và đặc biệt năm 2004. NhÆ° vậy, tốc Ä‘á»™ phát triển kinh tế không đều, sá»± phát triển kinh tế thiếu ổn định.

4. Dá»±a vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở MÄ© Latinh có tỉ lệ nợ nÆ°á»›c ngoài cao (so vá»›i GDP)?

- Tính toán cho thấy:

+ Ác-hen-ti-na: tổng số nợ bằng 128% GDP.

+ Bra-xin: tổng số nợ bằng 46,5% GDP.

+ Chi-lê: tổng sô' nợ gần bằng 60% GDP.

+ Ê-cu-a-Ä‘o: tổng sô' nợ bằng 62% GDP.

+ Ha-mai-ca: tổng sô' nợ bằng 69% GDP.

+ Mê-hi-cô: tổng sô' nợ bằng 22,3% GDP.

+ Pa-na-ma: tổng sô' nợ bằng 68% GDP.

+ Pa-ra-goay: tổng số nợ bằng 53% GDP.

+ Pê-ru: tổng số nợ bằng 49% GDP.

+ Vê-nê-xu-ê-la: tổng sô' nợ bằng 40,8% GDP.

- Nhận xét chung: phần lá»›n các nÆ°á»›c có tổng số nợ khá cao.

Trong 10 nÆ°á»›c trên, 4 nÆ°á»›c có tổng số nợ trên 60% tổng GDP của nÆ°á»›c Ä‘ó vào thời Ä‘iểm năm 2003; 4 nÆ°á»›c có tổng sô' nợ xấp xỉ 50% tổng GDP và 1 nÆ°á»›c có tổng số nợ trong khoảng 20% GDP. Riêng Ác-hen-ti-na có tổng số nợ vượt cả GDP.

TIẾT 3. MỘT SỐ VẤN ĐỂ CỦA KHU Vá»°C TÂY NAM Á

VÀ KHU Vá»°C TRUNG Á

 

1. Hãy xác định trên bản đồ (hoặc Át Lát Địa lí thế giá»›i) vị trí các quô'c gia của khu vá»±c Tây Nam Á.

Các quốc gia thuá»™c Tây Nam Á: Thổ NhÄ© Kì, Gru-di-a, Ac-mê-ni-a, A-dec-bai-gian, Xi-ri, I-răc, I-ran, A-rập Xê-ut, Cô-oet, Ap-ga-ni-stan, Li-băng, I-xra-en, Lãnh thổ Pa-le-xtin, Xi-ri, Giooc-Ä‘a-ni, Y-ê-men, Các Tiểu vÆ°Æ¡ng quốc A-rập Thống nhất, Ô-man, Ca-ta, Ba-ranh.

2. Quan sát hình 5.7, hãy cho biết Trung Á có những quốc gia nào? Vị trí địa lí và lãnh thổ của khu vá»±c có đặc Ä‘iểm gì?

- Các quốc gia thuá»™c Trung Á: Ca-dăk-xtan, U-dÆ¡-bê-ki-xtan, Tuôc-mê-ni-xtan, CÆ°-rÆ¡-gÆ°-xtan, Tat-gi-ki-xtan, Mông cổ.

- Tuy diện tích nhỏ, nhÆ°ng Trung Á có vị trí địa lí mang tính chiến lược, nằm ở ngã ba của các châu lục, giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và khí tá»± nhiên.

3. a) Dá»±a vào hình 5.8, hãy tính lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của từng khu vá»±c.

- Đông Á: - 11105,7 nghìn thùng/ngày.

- Đông Nam Á: - 1165,3 nghìn thùng/ngày.

- Trung Á: 669,8 nghìn thùng/ngày.

- Tây Nam Á: 15239,4 nghìn thùng/ngày.

- Đông Âu: 3839,3 nghìn thùng/ngày.

- Tây Âu: - 68660,8 nghìn thùng/ngày.

- Bắc MÄ©: - 14240,4 nghìn thùng/ngày.

b) Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giá»›i của khu vá»±c Tây Nam Á.

Khu vá»±c Tây Nam Á và Trung Á, Đông Âu dÆ° thừa dầu thô, có khả năng xuất khẩu hoặc lọc thành dầu tinh để xuất khẩu. Các khu vá»±c khác thiếu hụt, phải nhập dầu thô để lọc hoặc nhập dầu tinh để Ä‘áp ứng nhu cầu tiêu dùng.

4. Nhận xét về hậu quả của các cuá»™c chiến tranh, xung Ä‘á»™t trong khu vá»±c Tây Nam Á đối vá»›i sá»± phát triển kinh tế - xã há»™i và môi trường.

- Hậu quả: kinh tế chậm phát triển ; tình trạng Ä‘ói nghèo, mất dân chủ, thiếu công bằng; môi trường bị hủy hoại nặng nề phổ biến.

5. Các vấn đề của khu vá»±c Tây Nam Á và khu vá»±c Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ Ä‘âu? Vì sao?

- Xóa bỏ tình trạng Ä‘ói nghèo, tăng cường dân chủ, bình đẳng trong phát triển kinh tế - xã há»™i ở má»—i quốc gia cÅ©ng nhÆ° trong khu vá»±c nên là những việc làm đầu tiên để loại trừ nguy cÆ¡ xung Ä‘á»™t sắc tá»™c, xung Ä‘á»™t tôn giáo và nạn khủng bố, tiến tá»›i ổn định tình hình ở má»—i khu vá»±c.

- Đồng thời, cần chấm dứt sá»± can thiệp của các thế lá»±c bên ngoài.

 

IV. GỢI Ý THá»±c HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

 

1. Các nÆ°á»›c châu Phi cần có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tá»± nhiên?

- Khai thác, sá»­ dụng hợp 11 tài nguyên thiên nhiên.

- Áp dụng các biện pháp thuá»· lợi để hạn chế sá»± khô hạn.

2. Dá»±a vào bảng số liệu Ä‘ã cho, nhận xét sá»± thay đổi tỉ lệ dân sô' châu Phi so vá»›i cấc châu lục khác.

- Ti lệ tàng của dân số châu Phi nhanh và tÆ°Æ¡ng Ä‘ô'i đều qua các thời kì, trong khi má»™t số châu lục khác giảm (châu Âu), không tăng (châu Đại DÆ°Æ¡ng), tâng giảm không ổn định (châu MÄ©), tăng nhẹ (châu Á).

3. Hãy phân tích tác Ä‘á»™ng của những vấn đề dân cÆ° và xã há»™i châu Phi tá»›i sá»± phát triển kinh tế của châu lục này.

- Tỉ suất gia tăng dân số tá»± nhiên cao, nên dân số tăng nhanh, gây nhiều áp lá»±c nặng nề đến chất lượng cuá»™c sống, phát triển kinh tế và tài nguyên, môi trường.

- Tỉ lệ người nhiá»…m HIV cao, làm suy giảm lá»±c lượng lao Ä‘á»™ng.

- Các cuá»™c xung Ä‘á»™t tại nhiều khu vá»±c Ä‘ã cÆ°á»›p Ä‘i hàng triệu sinh mạng, trong Ä‘ó có má»™t lá»±c lượng lá»›n người trong Ä‘á»™ tuổi lao Ä‘á»™ng.

- Trình Ä‘á»™ dân trí thấp, nhiều hủ tục chÆ°a được xoá bỏ, xung Ä‘á»™t sắc tá»™c, Ä‘ói nghèo, bệnh tật Ä‘ã và Ä‘ang Ä‘e doạ cuá»™c sông của hàng trăm triệu người chầu Phi.

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LATINH

 

1. Vì sao các nÆ°á»›c MÄ© Latinh có Ä‘iều kiện tá»± nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế, nhÆ°ng tỉ lệ người nghèo ở khu vá»±c này vẫn cao?

- Do hậu quả bóc lá»™t nặng nề của chủ nghÄ©a tÆ° bản Hoa Kì, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

- Do các nhà lãnh đạo của các nÆ°á»›c MÄ© Latinh không kịp thời đề ra đường lối phát triển kinh tế Ä‘á»™c lập mang tính cải cách, sáng tạo phù hợp vá»›i tình hình thá»±c tế đất nÆ°á»›c.

- Ngoài ra, còn do má»™t sô' nguyên nhân khác, nhÆ°: người dân hài lòng vá»›i những thuận lợi do thiên nhiên ban tặng, không cần lao Ä‘á»™ng vất vả; do truyền thông văn hoá vá»›i chủ nghÄ©a chuyên chế, do các thế lá»±c bảo thủ của Thiên chúa giáo không tạo Ä‘iều kiện cho xây dá»±ng chế Ä‘á»™ Ä‘á»™c lập cả về chính trị và phát triển kinh tế, nên rÆ¡i vào vòng lệ thuá»™c tÆ° bản nÆ°á»›c ngoài,...

2. Dá»±a vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét tốc Ä‘á»™ táng GDP của MÄ© Latinh trong giai Ä‘oạn 1985 - 2004.

TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA MĨ LATINH

Năm

1985

1990

1995

2000

2002

2004

Tốc độ tăng GDP (%)

2,3

0,5

0,4

2,9

0,5

6,0

 

Nhận xét: Tốc Ä‘á»™ tăng không đều, sá»± phát triển kinh tế thiếu ổn định.

3. Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nÆ°á»›c MÄ© Latinh phát triển không ổn định?

- Tình hình chính trị không ổn định. 

- Sau khi giành được Ä‘á»™c lập: cÆ¡ cấu xã há»™i phong kiến được duy trì trong thời gian dài; các thế lá»±c Thiên chúa giáo tiếp tục cản trở sá»± phát triển xã há»™i; chÆ°a xây dá»±ng được đường lối phát triển kinh tế - xã há»™i Ä‘á»™c lập, tá»± chủ, nền kinh tế còn phụ thuá»™c vào tÆ° bản nÆ°á»›c ngoài.

- Quá trình cải cách kinh tế hiện nay ở nhiều nÆ°á»›c Ä‘ang vấp phải sá»± phản ứng của các thế lá»±c bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên giàu có ở các quốc gia MÄ© Latinh này.

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU Vá»°C TÂY NAM Á

VÀ KHU Vá»°C TRUNG Á

 

1. Tìm trong bảng các quốc gia lá»›n nhất, nhỏ nhất (về diện tích, dân số) ở từng khu vá»±c và xác định vị trí địa lí, lãnh thổ của chúng trên bản đồ (hoặc Át Lát Địa 11 thế giá»›i).

- Khu vá»±c Tây Nam Á

+ Về dân số: quốc gia lá»›n nhất là I-ran; quốc gia nhỏ nhất là: Ba-ranh.

+ Về diện tích: quốc gia lá»›n nhất là A-rập Xê-ut; quốc gia nhỏ nhất là: Ba-ranh.

- Khu vá»±c Trung Á

+ Về dân số: quốc gia lá»›n nhất là U-dÆ¡-bê-ki-xtan; quốc gia nhỏ nhất là: Mông cổ.

+ Về diện tích: quốc gia lá»›n nhất là Ca-dắc-xtan; quốc gia nhỏ nhất là: Tát-gi-ki-xtan.

2. Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng nhÆ° thế nào tá»›i sá»± phát triển kinh tế - xã há»™i của cả hai quốc gia? Để cùng phát triển, hai nÆ°á»›c cần phải làm gì?

- Má»—i quốc gia đều có nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã há»™i.

- Hai nÆ°á»›c cần phải chuyển từ đối đầu sang đối thoại, cùng chung sông hòa bình vá»›i nhau, cần giải quyết các vấn đề phát sinh khách quan, công bằng, bình đẳng trên cÆ¡ sở các giá trị được chấp nhận của luật pháp quốc tế.

 

V. CÂU HỎI Tá»° HỌC

Tiết 1.Má»™t sô' vấn đề của châu Phi

Câu 1C, Câu 2B, Câu 3D, Câu 4C, Câu 5D Tiết 2.Má»™t số vấn đề của MÄ© La tinh

 

Câu 1D, Câu 2A, Câu 3C, Câu 4A, Câu 5B, Câu 6C Tiết 3.Má»™t sô' vấn đề của khu vá»±c Tây Nam Á và khu vá»±c Trung Á. Câu 1D, Câu 2B, Câu 3C, Câu 4D, Câu 5C, Câu 6D

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

1. Cảnh quan thiên nhiên đặc trÆ°ng của châu Phi thuá»™c môi trường: 

A. Hoang mạc                                                   B. Núi cao

C. Đới nóng                                                      D. Đới ôn hòa

Gợi ý: 

Chọn C

2. Thuận lợi của tá»± nhiên châu Phi đối vá»›i phát triển kinh tế không phải là:

A. Tài nguyên khoáng sản phong phú.

B. Nguồn nÆ°á»›c dồi dào.

C. Có rừng mÆ°a nhiệt Ä‘á»›i A-ma-dôn.

D. Có châu thổ sông Nin.

Gợi ý: 

 

Chọn B

3. Đặc Ä‘iểm nào sau Ä‘ây không Ä‘úng vá»›i dân cÆ° châu Phi:

A. Tỉ lệ gia tăng tá»± nhiên cao nhất thế giá»›i.

B. Số trẻ sÆ¡ sinh bị tá»­ vong ngày càng giảm. 

C. Có số dân Ä‘ông.

D. Dân số Ä‘ang già hoá.

Gợi ý: 

 

Chọn D

4. Châu Phi là khu vá»±c có:

A. Điều kiện sống của người dân được cải thiện nhanh chóng.

B. Tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn của thế giới.

C. Phần lá»›n các nÆ°á»›c trong tình trạng kém phát triển.

D. Câu A + B Ä‘úng.

Gợi ý: 

 

Chọn C

5. Đối vá»›i hầu hết các nÆ°á»›c ở châu Phi, hoạt Ä‘á»™ng kinh tế chính hiện nay là ngành:

A. Nông nghiệp, dịch vụ.                                              B. Nông, lâm, ngÆ° nghiệp,

C. Công nghiệp, xây dá»±ng.                                           D. Công nghiệp, dịch vụ.

Gợi ý: 

 

Chọn D

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LATINH

1. Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của châu MÄ© Latinh là:

A. Quặng kim loại màu (đồng, thiếc, kẽm, bôxit,..).

B. Kim loại quý (vàng, bạc, Ä‘á quý).

C. Dầu mỏ, khí đốt.

D. Câu A + B Ä‘úng.

Gợi ý: 

 

Chọn D

2. Dân cÆ° MÄ© Latinh có đặc Ä‘iểm:

A. Dân cÆ° Ä‘ô thị Ä‘ông.

B. Chất lượng cuá»™c sống dân Ä‘ô thị cao.

C. Tỉ lệ gia tăng dân số thấp.

D. Dân số Ä‘ang già hoá.

Gợi ý: 

 

Chọn A

3. Hiện tượng Ä‘ô thị hoá ở châu MÄ© Latinh gắn vá»›i:

A. CÆ¡ cấu xã há»™i phong kiến được duy trì trong thời gian dài.

B. Các thế lá»±c của Thiên chúa giáo cản trở sá»± phát triển của xã há»™i.

C. Dân nghèo không có ruá»™ng kéo ra thành phô" tìm việc làm.

D. Công nghiệp hoá sá»›m phát triển ở nhiều nÆ°á»›c.

Gợi ý: 

 

Chọn C

4. Vấn đề xã há»™i nổi cá»™m hiện nay ở châu MÄ© Latinh là:

A. Chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm dân cÆ° lá»›n.

B. Khoảng 30% dân Ä‘ô thị sống trong Ä‘iều kiện khó khăn

C. GDP/người (theo sức mua tương đương) thấp.

D. Phần lá»›n đất canh tác nằm trong tay chủ trang trại.

Gợi ý: 

 

Chọn A

5. Khó khăn nặng nề mà các quốc gia ở châu MÄ© Latinh Ä‘ang phải đối đầu là:

A. Tạo sá»± ổn định chính trị.

B. Nợ nÆ°á»›c ngoài ngày càng nhiều

C. Cải thiện cÆ¡ chế quản lí.

D. Tiến hành cải cách kinh tế.

Gợi ý: 

 

Chọn B

6. Quốc gia có tổng sản phẩm trong nÆ°á»›c theo giá thá»±c tế (năm 2004) lá»›n nhất ở MÄ© Latinh là:

A. Vê-nê-xu-ê-la.                                                                   B. Bra-xin

C. Mê-hi-cô                                                                           D. Ác-hen-ti-na.

Gợi ý: 

 

Chọn C

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU vá»±c TÂY NAM Á

VÀ KHU Vá»±c TRUNG Á

1. Phần lãnh thỏ nào dÆ°á»›i Ä‘ây thuá»™c vào Tây Nam Á?

A. Bán đảo A-rap.                                         B. Cao nguyên I-ran.

C. Biển Ca-xpi.                                              D. A + B Ä‘úng.

Gợi ý: 

 

Chọn D

2. Tây Nam Á là khu vá»±c nổi tiếng thế giá»›i vá»›i loại tài nguyên:

A. Than Ä‘á.                                                  B. Dầu mỏ.

C. Kim cÆ°Æ¡ng.                                              D. Quặng kim loại màu.

Gợi ý: 

 

Chọn B

3. Phần lá»›n dân cÆ° Tây Nam Á theo đạo:

A. Thiên chúa giáo.                                       B. Phật

C. Hồi.                                                          D. Do Thái.

Gợi ý: 

 

Chọn C

4» ĐvCxsx

A. Khí hậu thuận lợi cho trồng bông.

B. Thảo nguyên rá»™ng thuận lợi cho nuôi cừu và đại gia súc.

C. Khoáng sản giàu có.

D. Đất Ä‘ai phù sa màu mỡ.

Gợi ý: 

 

Chọn D

5. Khu vá»±c có lượng dầu mỏ khai thác nhiều nhất thế giá»›i hiện nay là:

A. Trung Á.                                                 B. Bắc Âu.

C. Tây Nam Á.                                            D. Đông Âu.

Gợi ý: 

 

Chọn C

6. Vấn đề tồn tại cần giải quyết hiện nay ở Trung Á là:

A Cuá»™c chiến tranh giữa Pa-le-xtin và I-xra-en.

B. Mâu thuẫn giữa cá»™ng đồng các dân tá»™c khác nhau.

C. Hoạt Ä‘á»™ng khủng bố của các lá»±c lượng Hồi giáo li khai và cá»±c Ä‘oan.

D. Câu B + C Ä‘úng.

Gợi ý: 

 

Chọn D