Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

Thứ năm , 18/08/2016, 14:08 GMT+7
     

ĐỊA LÍ 8 BÀI 7: GIẢI BÀI TẬP ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Các nÆ°á»›c châu Á có quá trình phát triển sá»›m. Thời Cổ đại và Trung đại, nhiều dân tá»™c châu Á Ä‘ã đạt tá»›i trình Ä‘á»™ phát triển cao của thế giá»›i.

- DÆ°á»›i chế Ä‘á»™ thá»±c dân và phong kiến, nhiều nÆ°á»›c châu Á thành nÆ¡i cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá của đế quốc, ... Vì vậy Ä‘ã làm cho nền kinh tế châu Á rÆ¡i vào tình trạng chậm phát triển kéo dài.

- Sau Chiến tranh thế giá»›i thứ hai, nhiều nÆ°á»›c Ä‘ã giành được Ä‘á»™c lập nhÆ°ng nền kinh tế Ä‘ã kiệt quệ, đời sống người dân khó khăn. Mãi đến ná»­a cuối thế kỉ XX nền kinh tế má»›i có những chuyển biến mạnh mẽ, song sá»± phát triển giữa các nÆ°á»›c và vùng lãnh thổ không đều. Nhiều nÆ°á»›c có nền kinh tế phát triển vượt bậc, nhÆ°ng số lượng các quốc gia nghèo khó vẫn chiếm tỉ lệ cao.

 

II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 24 SGK địa lí 8: Tại sao Nhật Bản lại trở thành nÆ°á»›c phát triển sá»›m nhất ở châu Á?

Trả lời:

Vì Nhật Bản sá»›m thá»±c hiện cuá»™c cải cách Minh Trị vào ná»­a cuối thế kỉ XIX, mở rá»™ng quan hệ vá»›i các nÆ°á»›c phÆ°Æ¡ng Tây, giải phóng đất nÆ°á»›c thoát khỏi mọi ràng buá»™c lá»—i thời của chế Ä‘á»™ phong kiến, tạo Ä‘iều kiện cho nền kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh.

Giải bài tập 2 trang 24 SGK địa lí 8:  Dá»±a vào bảng 7.2, cho biết á»­ trọng giá trị nông nghiệp trong cÆ¡ cấu GDP của các nÆ°á»›c thu nhập cao khác vá»›i các nÆ°á»›c thu nhập thấp ở chá»— nào? Cho ví dụ.

Trả lời:

Những nÆ°á»›c có tỉ trọng nông nghiệp cao trong cÆ¡ cấu GDP đều có bình quân GDP/người thấp và mức thu nhập chỉ ở mức trung bình dÆ°á»›i trở xuống. Ví dụ Lào, Việt Nam, ƯdÆ¡bêkixtan.

Những nÆ°á»›c có tỉ trọng nông nghiệp trong GDP thấp và tỉ trọng dịch vụ cao trong cÆ¡ cấu GDP thì có GDP/người cao, mức thu nhập cao. Ví dụ Nhật Bản, Côoét.

Giải bài tập 3 trang 24 SGK địa lí 8:  Dá»±a vào hình 7.1 SGK trang 24, hãy hoàn thành bảng sau:

Nhóm

Các nÆ°á»›c và vùng lãnh thổ

 Nhóm các nÆ°á»›c thu nhập thấp

 

 Nhóm các nÆ°á»›c thu nhập trung bình dÆ°á»›i

 

 Nhóm các nÆ°á»›c thu nhập trung bình trên

 

 Nhóm các nÆ°á»›c thu nhập cao

 

Trả lời:

Nhóm

Các nÆ°á»›c và vùng lãnh thổ

 Nhóm các nÆ°á»›c thu  nhập  thấp

 áº¤n Độ, Pakixtan, Ápganixtan, Tátgikixtan, UdÆ¡bêkixtan,  CÆ°rÆ¡gixtan, Nêpan, Butan, BănglaÄ‘ét, Mông cổ, Mianma,  Lào, Việt Nam, Campuchia, InÄ‘ônêxia, Yêmen, Triều Tiên

 Nhóm các nÆ°á»›c thu  nhập trung bình dÆ°á»›i

 Trung Quốc, LB Nga (phần lãnh thố châu Á), Philippin,  Xrilanca, Iran, Xiri, Irắc

 Nhóm các nÆ°á»›c thu  nhập trung bình trên

 Arập Xêút, Ô Man, Thổ NhÄ© Kì, Ácmênia, Malaixia

 Nhóm các nÆ°á»›c thu  nhập cao

 Nhật Bản, Đài Loan, Cata, Côoét, Ixraen, Brunây.

 

Giải bài tập 4 trang 24 SGK địa lí 8:  Vẽ biểu đồ cá»™t để so sánh mức thu nhập bình quân dầu người của các nÆ°á»›c Côoét, Hàn Quốc VCI Lcio dá»±a vào bảng số tiện sau. Cho nhận xét.

NÆ°á»›c

Mức thu nhập/người (USD)

Côoét

19.040

Hàn Quốc

8.861

Lào

317

 

Trả lời:

- Vẽ biểu đồ: 

Biểu đồ mức thu nhập bình quân theo đầu người của má»™t số nÆ°á»›c

- Nhận xét: Mức thu nhập GDP/người rất chênh lệch giữa các nÆ°á»›c. Côoét có thu nhập gấp hÆ¡n 60 lần Lào, gấp 2,15 lần Hàn Quốc; Hàn Quốc có mức thu nhập gấp gần 28 lần Lào.

 

III. THÔNG TIN Bá»” SUNG

GIÁO DỤC Ở NHẬT BẢN

Theo truyền thống, Nhật Bản nhấn mạnh sá»± phụng sá»± xã há»™i, tôn trọng trật tá»± và sá»± hợp tác trong công việc. Nhà trường cÅ©ng Ä‘òi hỏi học sinh chuyên cần, có tinh thần tá»± phê và có tinh thần tổ chức tốt. HÆ¡n nữa, thói quen lâu đời của người Nhật cho rằng chịu khó và kiên nhẫn sẽ dẫn tá»›i thành công trong cuá»™c sống. Hầu hết các nhà trường đều chú trọng tá»›i việc hình thành thái Ä‘á»™ và giá trị đạo đức để hình thành nên nhân cách, vá»›i mục tiêu cuổì cùng là tạo nên những thế hệ công dân vừa có kiến thức vừa mang những giá trị vãn hoá của dân tá»™c.

Tỉ lệ người lá»›n biết chữ là 99% dân số cho thấy Nhật là má»™t trong những quốc gia hàng đầu thế giá»›i về thành tá»±u giáo dục. Giáo dục được coi là bắt buá»™c và miá»…n phí đối vá»›i bậc học phổ thông cấp cÆ¡ sở (từ lá»›p 1 tá»›i lá»›p 9). Có tá»›i 99% trẻ em trong Ä‘á»™ tuổi Ä‘i học tá»›i trường. Đa số học sinh Nhật hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình học cÆ¡ sở để tiếp tục học bậc trung học phố thông (từ lá»›p 10 tá»›i lá»›p 12).

Khoảng 1/3 số học sinh hoàn chỉnh chÆ°Æ¡ng trình trung học phố thông để tiếp tục học lên bậc học đại học. Học sinh khi bÆ°á»›c vào trường trung học phổ thông và trường đại học đều phải trải qua má»™t cuá»™c thi gắt gao. Cuá»™c thi tuyến vào trung học phố thông và đại học ở Nhật diá»…n ra ngặt nghèo nhÆ° vậy là vì công việc Ä‘òi hỏi phải có bằng câp tại những trường Ä‘ào tạo danh tiếng. Theo thăm dò trong cùng thời Ä‘iểm bất kì, số sinh viên đạt tiêu chuẩn quốc tế về bằng cấp của Nhật Bản bao giờ cÅ©ng đứng hàng đầu thế giá»›i.

Ngân sách chi cho giáo dục, những năm 1980 má»—i năm là 10% tổng ngân sách, những năm 1990 là 7,9% và năm học 2004-2005 là 3,5% tổng GDP. Tính trung bình 20 học sinh trên má»™t giáo viên.

dia li 8 bai 7 bai 7 dia li 8 dia li 8 bai 7 dac diem phat trien