Come And Play Unit 13 Lá»›p 7 Trang 134 SGK

Thứ tư , 31/08/2016, 16:16 GMT+7
     

UNIT 13: ACTIVITIES

HOẠT ĐỘNG

 

B. COME AND PLAY (HÃY ĐẾN VÀ CHÆ I)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau Ä‘ó thá»±c hành vá»›i iná»™t bạn cùng học.)

Ba : Nam, chÆ¡i bóng bàn (vá»›i mình) nhé?

Nam : Mình thích lắm, nhÆ°ng mình không chÆ¡i được.

Bu : Tiếc quá.

Nam : Mình có vài bài tập làm ở nhà. Mình phải làm xong bài tập trÆ°á»›c khi chÆ¡i bóng bàn.

Ba : Vâng. Bạn phải làm bài tập trÆ°á»›c. NhÆ°ng mình sẽ chờ bạn.

Nam : Tôi sẽ mất chỉ vài phút nữa thôi.

Ba : Không sao. Tôi cÅ©ng phải làm xong câu hỏi này cho giờ toán ngày mai.

Nam : Ô-kê. Mình làm xong rồi. Ô, tôi không Ä‘em theo vợt. Bạn có cây vợt dÆ° không?

Ba Có..

Nam : Cho mình mượn nó nhé?

Ba : ÄÆ°á»£c thôi. Đây.

Nam : Cám Æ¡n.

Ba : Ô-kê. Nào chúng ta Ä‘i.

Now answer. (Bây giờ trả lời.)

a. He ought to do his homework first.

b. He’ll be ready in a few more minutes.

c. Ba has to finish a question for the Math class tomorrow.

d. Ba has a pair of paddles.

 

2. Listen. Then practice with a partner. Change the underlined details, using the information in the box. (Nghe. Sau dó thá»±c hành vá»›i má»™t bạn cùng học. Thay các chi tiết được gạch dÆ°á»›i, dùng thông tin trong khung.)

Ba. : Nam, đến chÆ¡i bóng rổ nhé.

Nam : Rất tiếc. Tôi không nghÄ© mình đến chÆ¡i được.

Ba : Tiếc quá. Tại sao không chÆ¡i được?

Nam : À, mình phải lau phòng.

Ba : Thứ Sáu bạn đến chÆ¡i được chứ?

Nam : Vâng, được.

Ba : Tốt. Gặp bạn lúc bảy giờ nhé.

Nam : Được. Tạm biệt.

Ba : Tạm biệt.

a. Việt . : Come and play volleyball. Nam?

Nam : I'm sorry. I don’t think I can.

Việt : That’s too bad. Why not?

Nam : Well. I should visit my grandmother.

Việt. : Can you play at the weekend?

Nam : Yes, I can.

Việt : All right. See you this Saturday afternoon.

Nam : OK. Bye.

Việt : Bye.

b. Ba : Come and play chess with me, Phong?

Phong : I’m sorry. I don’t think I can.

Ba : That’s too bad. Why not?

Phong : Well, I ought to help my Dad .

Ba : What about on Wednesday night? Can you come?

Phong : Yes, I can.

Ba : All right. See vou at six o’clock

Phong : OK. Bye.

Ba : Bye.

c. Hoa : Come and play badminton with me, 

Mai : I’m sorry. I don’t think I can.

Hoa : That’s too bad. Why not?

Mai : I must go to the dentist’s.

Hoa : Can you play on Sunday morning?

Mai : Yes, I can.

Hoa : All right. See vou at 10 o’clock.

Mai : OK. Bye.

Hoa : Bye. See you then.

Now make your own dialogues. Use these pictures to help you. (Bây giờ viết bài đối thoại riêng của em: Dùng các hình này để giúp em.)

a. Tan : Come and play a game of tennis, Dung?

Dung : I’m sorry. I don’t think I can.

Tan : That’s too bad. Why not?

Dung : I have to visit my sick uncle.

Tan : What about tomorrow afternoon? Can you play?

Dung : Yes, I can.

Tan : All right. See you at three o’clock then.

Dung : OK. Bye.

Tan: Bye.

b.

Thu : Come and play badminton, Minh?

Minh : I'm sorry. I don’t think I can.

Thu : That’s too bad. Why not?

Minh : Well. I must prepare for the test tomorrow.

Thu : What about this Friday afternoon?

Minh : OK, it’s fine.

Thu : All right. See you at three o’clock.

Minh : OK. Bye.

Thu : Bye.

 

3. Read. (Đọc).

Phần lởn bề mặt của thế giá»›i là nÆ°á»›c. Chúng ta có lẽ biết rất rõ vế đất, nhÆ°ng chúng ta biết rất ít về đại dÆ°Æ¡ng.

Mãi cho đến gần Ä‘ây, con người không thể ở lâu dÆ°á»›i nÆ°á»›c. Má»™t thợ lặn tìm ngọc trai, chằng hạn, không thể ở mãi dÆ°á»›i nÆ°á»›c lâu hÆ¡n hai phút. NhÆ°ng bây giờ, vá»›i thiết bị thở đặc biệt, má»™t thợ lặn có thể ở dÆ°á»›i nÆ°á»›c má»™t thời gian dài. Sau sá»± phát minh thiết bị này, con người có thê bÆ¡i tá»± do dÆ°á»›i nÆ°á»›c vá môn lặn vá»›i bình dưỡng khi trở thành má»™t món thể thao được Æ°a chuá»™ng.

Má»™t người Pháp, Jacques Cousteau (1910-1997) Ä‘ã phát minh má»™t tàu lặn dÆ°á»›i biển sâu vào đầu thập niên 40. Trong tàu, ông có thể thám hiểm các đại dÆ°Æ¡ng của thế giá»›i và nghiên cứu sá»± sống dÆ°á»›i nÆ°á»›c

Bây giờ, chúng ta cÅ©ng có thề thám hiểm các đại dÆ°Æ¡ng cÅ©ng nhÆ° sá»­ dụng các máy quay phim truyền hình đặc biệt. Chúng ta có thể hiểu biết nhiều hÆ¡n về thế giá»›i dÆ°á»›i nÆ°á»›c nhờ sÆ° phát minh này.

Questions. (Câu hỏi.)

True or False? Check, and then correct the false sentence. (Đúng hay Sai? Hãy Ä‘ánh dấu ✓ và sau Ä‘ó sá»­a các câu sai.)

a. ... F.. Most of the world’s surface is land.

-> Most of the world’s surface is water.

b. ... T... Before the invention of special breathing equipment, man couldn’t swim freely underwater.

c. ... T... Now, scuba-diving is a popular sport.

d. ... F... Jacques Cousteau invented special TV camera.

->  Jacques Cousteau invented a deep-sea diving vessel.

e. ... T... We can learn more about undersea world thanks to Jacques Cousteau’s invention.

 

*4. Complete the passage with the modal verbs in the box. (Hoàn chỉnh Ä‘oạn văn vá»›i khiếm trợ Ä‘á»™ng từ trong khung.)

Scientists say life started in the oceans. However, humans aren’t natural swimmers. We (1) could swim as babies, but we forget and then we (2) must learn to swim again.

We (3) can forget that our world is mainly water. So we (4) must all learn to swim. We (5) can try to stay awav from water, but it is very difficult. The time always comes when we need to cross water.

We (6) can learn to swim when we are young. It is easier to learn then. Our parents (7) can help. They (8) can give us the opportunity to learn to swim.

Come And Play