Famous Places In Asia Unit 16 Lá»›p 7 Trang 154 SGK

Thứ tư , 31/08/2016, 21:54 GMT+7
     

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

CON NGƯỜI VÀ NÆ I CHỐN

 

A. FAMOUS PLACES IN ASIA (NHá»®NG ĐỊA DANH Ná»”I TIẾNG Ở CHÂU Á)

1. Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau Ä‘ó thá»±c hành vá»›i má»™t bạn cùng học.)

Hoa : Ba, Ä‘ó là cái gì vậy?

Ba : Đó là bÆ°u thiếp chú NghÄ©a tôi gá»­i cho. Chú ấy gá»­i nó từ Bang-kok.

Hoa : Chú ấy Ä‘ang làm gì ở Bang-kok vậy?

Ba. : Chú ấy là phi công. Công việc của chú là lái máy bay đến Ä‘ó.

Hoa : Thú quá nhỉ! Phải chú ấy chỉ bay đến Bang-kok không?

Ba : Không. Chú ấy bay khắp miền. Chú thường thường bay đến Hong Kong, cÅ©ng nhÆ° Bang-kok. Đôi khi chú bay đến Kuala-Lum-pua, hoặc Sin-ga-pho, hay Da-kar-ta. Thỉnh thoảng chú đến Nông-pên. Viên-chăn hay Yan-gon.

Hoa : Tôi thích thăm tất cả nÆ¡i Ä‘ó.

Ba : Tôi cùng vậy. Chu tôi gá»­i cho tỏi nhiều bÆ°u thiếp má»—i lần chú Ä‘i xa, do Ä‘ó tôi vừa có bÆ°u thiếp vừa co tem từ các thành phô Ä‘ó.

Hoa : Tôi có thể xem các tem này không?

Ba : Được thôi. Ngày mai tôi Ä‘em cuốn al-bum của tôi đến trường. 

Now match the half-sentences. (Bây giờ ghép các phân ná»­a câu thành câu.)

a - D : Ba’s uncle is a pilot.

b - F: Uncle Nghĩa sends postcards to Ba from the cities he visits.

c - B : Ba keeps the postcards as well as stamps.

d - C : Ba puts the stamps in a special book.

e - A : Hoa wants to see the stamps.

f - E : Ba and Hoa would like to visit many different places.

 

2. Complete the table. Use the names of the countries in the box. (Hoàn chinh bản này. Dùng tên của quốc gia trong khung.)

       Cambodia           Malaysia           Thailand           Myanmar

       Indonesia          China                 Laos

Cities                      Countries

Bangkok                  Thailand

Beijing                     China

Kuala Lumpur          Malaysia

Phnom Penh            Cambodia

Vientiane                 Laos

Yangon                    Myanmar

Jakarta                     Indonesia

Now ask and answer questions with a partner. (Bây giờ hỏi và trả lời câu hỏi vá»›i má»™t bạn cùng học.)

A : Where does Ba’s uncle fly to?

B : He usually flies to Hong Kong and Bangkok.

A : Where are they?

B : Hong Kong is in China, and Bangkok is the capital of Thailand.

A : Does he fly to Singapore or Kuala Lumpur?

B : Yes. he does. He sometimes flies there and to Jakarta as well.

A : What’s Jakarta?

B : It’s the capital of Indonesia.

A : Does he fly to Phnom Penh or Vientiane?

B : Yes, he occasionally does. And he also flies to Yangon.

A : Where’s Yangon?

B : Oh, it’s in Myanmar. It’s the capital city. 

 

3. Listen and complete this pilot’s schedule with the correct place names. (Nghe và hoàn chỉnh thời khóa biểu của phi công này vá»›i địa danh Ä‘úng.)

Monday,  Tuesday   =>  Bangkok and Singapore

Wednesday 

Thursday, Friday    =>  Bali

Saturday    =>  Hong Kong

Sunday =>      Hanoi

 

4. Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau Ä‘ó trả lời câu hỏi.)

Các Ä‘iểm đến

Đông Nam Á có nhiều nÆ¡i hấp dẫn. Nếu bạn thích lịch sá»­, bạn có thể thăm nhiều Ä‘ài kỉ niệm cổ. Các nÆ¡i hấp dẫn bắt đầu từ các đền Angkor Wat xinh đẹp của dân tá»™c Khmer đến các đền Phật giáo khổng lồ ở Borobudur ở Java.

Bạn có lẽ thích truyền thống của các nền văn hóa khác nhau. Bạn có thể xem nhiều màn trình diá»…n khác nhau - từ các Ä‘iệu khiêu vÅ© sặc sỡ ở Thái Lan đến múa rối bóng ở In-Ä‘ô-nê-zia. Trong các buổi trình diá»…n này, bạn có thể nghe và thưởng thức nhạc truyền thống.

Có lẽ bạn thích đại dÆ°Æ¡ng hÆ¡n. Có nhiều nÆ¡i du khách thường lui tá»›i và hàng ngàn cây số bãi tám. Bạn có thể bÆ¡i. Bạn có thể lặn và chiêm ngưỡng các san hô và cá đầy màu sắc. Bạn có thể lái thuyền buồm và thưởng thức cuá»™c sống ngoài trời lành mạnh.

Questions (Câu hỏi.)

a. Three kinds of tourist attractions mentioned in the passage are:

- ancient monuments and temples

- traditions of different cultures

- and attractions of the sea.

b. I prefer the traditions of different cultures.

famous places in asia