Giải bài tập đơn chất và hợp chất - phân tử

Thứ bảy , 23/07/2016, 14:29 GMT+7
     

ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ

 

Giải bài tập 1 trang 25: Hãy chép các câu sau Ä‘ây vào vỏ bài tập vá»›i đầy đủ các từ thích hợp:

"Chất được phân chia thành hai loại lá»›n là ..........  và .......... Đơn chất được tạo nên từ má»™t .............. còn ..........  Ä‘ược tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên".

Đơn chất lại chia thành .............. và Kim ............. loại có ánh kim, dẫn Ä‘iện và nhiệt, khác vá»›i .......... không có những tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất ............. và hợp chất  ..............

Hướng dẫn giải

"Chất được phân chia thành hai loại lá»›n là Ä‘Æ¡n chất và hợp chất. Đơn chất được tạo nên từ má»™t nguyên tố hoá học còn hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tô hoá học trở lên".

Đơn chất lại chia thành him loại và phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn Ä‘iện và nhiệt, khác vá»›i phi kim không có những tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cÆ¡ và hợp chất hữu cÆ¡.

Giải bài tập 2 trang 25:

a) Kim loại sắt, đồng tạo nên từ nguyên tố nào? Nêu sá»± sắp xếp nguyên tá»­ trong Ä‘Æ¡n chất kim loại.

b) Khí nitÆ¡, khí clo tạo nên từ nguyên tố nào?

Biết rằng hai khí này là Ä‘Æ¡n chất phi kim giống nhÆ° khí hiÄ‘ro và khí oxi. Hãy cho biết các nguyên tá»­ liên kết vá»›i nhau nhÆ° thế nào?

Hướng dẫn giải

a) Kim loại sắt, đồng tạo nên từ nguyên tố sắt, nguyên tố đồng. Trong Ä‘Æ¡n chất kim loại là má»™t tập hợp vô cùng lá»›n các nguyên tá»­, các hạt nguyên tá»­ kề sát nhau (kim loại ở thể rắn) ở thể lỏng (Hg) các hạt ở gần nhau và có thể chuyển Ä‘á»™ng trượt lên nhau.

b) Khí nitÆ¡ và khí clo tạo nên từ nguyên tố nitÆ¡ và nguyên tố clo. Các nguyên tá»­ liên kết vá»›i nhau theo kiểu góp chung electron và chuyển dịch electron. Phân tá»­ được tạo thành nhờ có các cặp electron góp chung Ä‘ã liên kết các nguyên tá»­ vá»›i nhau hoặc chuyển dịch electron (nhường và nhận electron).

Giải bài tập 3 trang 25: Trong số các chất cho dÆ°á»›i Ä‘ây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là Ä‘Æ¡n chất, là hợp chất:

a) Khí amoniac tạo nên từ N và H.

b) Photpho đỏ tạo nên từ p.

c) Axit clohiÄ‘ric tạo nên từ H và Cl.

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, c và o.

e) Glucozo tạo nên từ c, H và o.

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg.

Hướng dẫn giải

Đơn chất: P, Mg.

Hợp chất: Khí amoniac, axit clohiÄ‘ric, canxi cacbonat, glucozÆ¡.

Giải bài tập 1 trang 25:

a) Phân tá»­ là gì?

b) Phân tá»­ của hợp chất gồm những nguyên tá»­ nhÆ° thế nào, có gì khác so vá»›i phân tá»­ của dÆ¡n chất. Lấy thí dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

a) Phân tá»­ là hạt đại diện cho chất gồm má»™t sô" nguyên tá»­ liên kết vá»›i nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất.

b) Phân tá»­ của hợp chất gồm những nguyên tá»­ khác loại liên kết vá»›i nhau, còn của Ä‘Æ¡n chất thì là những nguyên tá»­ cùng loại.

Thí dụ: Phân tá»­ Ä‘Æ¡n chất: Cl2, H2, N2...

Phân tá»­ hợp chất: NaCl, H2O, H2SO4...

Giải bài tập 5 trang 25: Dá»±a vào hình 1.12 và 1.15 (SGK) hãy chép các câu sau dây vào vỏ bài tập vá»›i đầy đủ các từ và con số thích hợp, chọn trong khung.

nguyên tố

đường thẳng

   1 : 1; 1 : 2; 1 : 3  

nguyên tá»­

gấp khúc

 

"Phân tá»­ nÆ°á»›c và phân tá»­ cacbon Ä‘ioxit giống nhau ở chá»— đểu gồm ba  ................... thuá»™c hai  ..................., liên kết vá»›i nhau theo tỉ lệ  ................... Hình dạng hai phân tá»­ khác nhau, phân tá»­ nÆ°á»›c có dạng  ................... , phân tá»­ cacbon Ä‘ioxit có  ................... ".

Hướng dẫn giải

"Phân tá»­ nÆ°á»›c và phân tá»­ cacbon Ä‘ioxit giống nhau ở chá»— đều gồm ba nguyên tá»­ thuá»™c hai nguyên tố, liên kết vá»›i nhau theo tỉ lệ 1 :2. Hình dạng phân tá»­ khác nhau, phân tá»­ nÆ°á»›c dạng gấp khúc, phân tá»­ cacbon Ä‘ioxit dạng đường thẳng”.

Giải bài tập 6 trang 25: Tính phân tá»­ khối của:

a) Cacbon Ä‘ioxit, xem mô hình phân tá»­ ở bài tập 5.

b) Khí metan, biết phân tá»­ gồm 1C và 4H.

c) Axit nitric, biết phân tá»­ gồm 1H, 1N và 3O.

d) Thuốc tím (kali pemanganat) biết phân tá»­ gồm 1K, 1Mn và 4O.

Hướng dẫn giải

a) MCO2 = 44;              b) MCH4 = 16;            c) MHNO3 = 61             d) MKMnO4 = 158.

Giải bài tập 7 trang 25: Hãy so sánh phân tá»­ khí oxi nặng hay nhẹ hÆ¡n bao nhiêu lần so vá»›i phân tá»­ nÆ°á»›c, phân tá»­ muối ăn và phân tá»­ khí metan (về chất khí này xem Bài 6).

Hướng dẫn giải

Phân tá»­ khí oxi:

Giải bài tập 8 trang 25: Dá»±a vào sá»± phân bố phân tá»­ khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao:
 
a) NÆ°á»›c lỏng tá»± chảy ra trên khay Ä‘á»±ng.
 
b) Má»™t mililit nÆ°á»›c lỏng khi chuyển sang thể hÆ¡i lại chiếm má»™t thể tích ở nhiệt Ä‘á»™ thường khoảng 1300ml.
 
Hướng dẫn giải
 
a) NÆ°á»›c lỏng có thể chảy ra trên khay Ä‘á»±ng theo sá»± phân bố phân tá»­, ở trạng thái lỏng, các hạt gần nhau và có thể chuyển Ä‘á»™ng trượt lên nhau.
 
b) Má»™t mililit nÆ°á»›c lỏng khi chuyển sang thể hÆ¡i, tuy số phân tá»­ giữ nguyên, nhÆ°ng lại chiếm má»™t thể tích ở nhiệt Ä‘á»™ thường khoảng 1300ml là do sá»± phân bố phân tá»­ của chất ở trạng thái lỏng khác vá»›i chất ở thể khí. ở thể khí, các hạt có vị trí rất xa nhau, luôn chuyển Ä‘á»™ng há»—n Ä‘á»™n nên chiếm thể tích lá»›n hÆ¡n trong trường hợp chất ở thể lỏng.
don chat hop chat phan tu don chat va hop chat phan tu giai bai tap don chat va hop chat phan tu