Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 (Học Tốt Tiếng Anh 11)

Thứ năm , 28/07/2016, 10:58 GMT+7
     

 GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9

HỌC TỐT TIẾNG ANH  

 Unit 1: Friendship (tình bạn)

 Reading Unit 1 Lớp 11 Trang 12

 Speaking Unit 1 Lớp 11 Trang 15

 Listening Unit 1 Lớp 11 Trang 17

 Writing Unit 1 Lớp 11 Trang 19

 Language Focus Unit 1 Lớp 11 Trang 19

 

 Unit 2: Personal Experiences (Kinh nghiệm cá nhân)

 Reading Unit 2 Lớp 11 Trang 22

 Speaking Unit 2 Lớp 11 Trang 25

 Listening Unit 2 Lớp 11 Trang 27

 Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 28

 Language Focus Unit 2 Lớp 11 Trang 29

 

 Unit 3: A Party (Một Bữa Tiệc)

-   Reading Unit 3 Lớp 11 Trang 32

-   Speaking Unit 3 Lớp 11 Trang 35

  Listening Unit 3 Lớp 11 Trang 36

  Writing Unit 3 Lớp 11 Trang 26

  Language Focus Unit 3 Lớp 11 Trang 39

 

Test Yourself A English 11 (Unit 1 - 3)

 

  Unit 4: Volunteer Work (Hoạt Động Tình Nguyện)

  Reading Unit 4 Lớp 11 Trang 46

  Speaking Unit 4 Lớp 11 Trang 49

  Listening Unit 4 Lớp 11 Trang 51

  Writing Unit 4 Lớp 11 Trang 52

  Language Focus Unit 4 Lớp 11 Trang 53

 

 

  Unit 5: Iilliteracy (Nạn Mù Chữ)

 Reading Unit 5 Lớp 11 Trang 56

-  Speaking Unit 5 Lớp 11 Trang 59

 Listening Unit 5 Lớp 11 Trang 60

 Writing Unit 5 Lớp 11 Trang 61

 Language Focus Unit 5 Lớp 11 Trang 63

 

 Unit 6: Competitions (Những Cuộc Thi Đấu)

 Reading Unit 6 Lớp 11 Trang 66

 Speaking Unit 6 Lớp 11 Trang 69

 Listening Unit 6 Lớp 11 Trang 70

 Writing Unit 6 Lớp 11 Trang 72

-  Language Focus Unit 6 Lớp 11 Trang 73

 

Test Yourself B English 11 (Unit 3 - 6)

 

 Unit 7: World Population (Dân Số Thế Giới)

 Reading Unit 7 Lớp 11 Trang 80

 Speaking Unit 7 Lớp 11 Trang 83

 Listening Unit 7 Lớp 11 Trang 84

 Writing Unit 7 Lớp 11 Trang 86

 Language Focus Unit 7 Lớp 11 Trang 86

 

 

 Unit 8: Celebrations (Lễ Kỉ Niệm) 

 Reading Unit 8 Lớp 11 Trang 90

 Speaking Unit 8 Lớp 11 Trang 93

 Listening Unit 8 Lớp 11 Trang 94

 Writing Unit 8 Lớp 11 Trang 96

 Language Focus Unit 8 Lớp 11 Trang 97

 

 Unit 9: The Post Office (Bưu Điện)

 Reading Unit 9 Lớp 11 Trang 100

 Speaking Unit 9 Lớp 11 Trang 103

 Listening Unit 9 Lớp 11 Trang 105

 Writing Unit 9 Lớp 11 Trang 107

 Language Focus Unit 9 Lớp 11 Trang 109

 

 Test Yourself C English 11 (Unit 7 - 9)

 

 Unit 10: Nature In Danger (Thiên Nhiên Bị Tàn Phá)

 Reading Unit 10 Lớp 11 Trang 114

-  Speaking Unit 10 Lớp 11 Trang 118

 Listening Unit 10 Lớp 11 Trang 119

 Writing Unit 10 Lớp 11 Trang 120

 Language Focus Unit 10 Lớp 11 Trang 121

 

 

 Unit 11: Sources of Energy (Các Nguồn Năng Lượng)

 Reading Unit 11 Lớp 11 Trang 124

 Speaking Unit 11 Lớp 11 Trang 127

 Listening Unit 11 Lớp 11 Trang 128

 Writing Unit 11 Lớp 11 Trang 130

 Language Focus Unit 11 Lớp 11 Trang 131

 

 Test Yourself D English 11 (Unit 10 - 11)

 

 Unit 12: The Asian Games (Đại Hội Thể Thao Châu Á)

 Reading Unit 12 Lớp 11 Trang 136

 Speaking Unit 12 Lớp 11 Trang 139

 Listening Unit 12 Lớp 11 Trang 141

 Writing Unit 12 Lớp 11 Trang 143

 Language Focus Unit 12 Lớp 11 Trang 144

 

 Unit 13: Hobbies (Thú Tiêu Khiển)

 Reading Unit 13 Lớp 11 Trang 146

 Speaking Unit 13 Lớp 11 Trang 148

 Listening Unit 13 Lớp 11 Trang 150

 Writing Unit 13 Lớp 11 Trang 151

 Language Focus Unit 13 Lớp 11 Trang 151

 

 Unit 14: Recreation (Giải Trí)

 Reading Unit 14 Lớp 11 Trang 154

 Speaking Unit 14 Lớp 11 Trang 157

 Listening Unit 14 Lớp 11 Trang 158

 Writing Unit 14 Lớp 11 Trang 159

 Language Focus Unit 14 Lớp 11 Trang 161

 

 Test Yourself E English 11 (Unit 12 - 14)

 

 Unit 15: Space Conquest (Chinh Phục Không Gian)

-  Reading Unit 15 Lớp 11 Trang 166

-  Speaking Unit 15 Lớp 11 Trang 170

-  Listening Unit 15 Lớp 11 Trang 172

 Writing Unit 15 Lớp 11 Trang 174

 Language Focus Unit 15 Lớp 11 Trang 175

 

 Unit 16: The Wonders of the World (Các Kỳ Quan Thế Giới)

 Reading Unit 16 Lớp 11 Trang 178

 Speaking Unit 16 Lớp 11 Trang 181

 Listening Unit 16 Lớp 11 Trang 182

 Writing Unit 16 Lớp 11 Trang 184

 Language Focus Unit 16 Lớp 11 Trang 185

 

 Test Yourself F English 11 (Unit 15 - 16)

 

--------------------- HẾT -------------------- 

giai bai tap tieng anh 11 hoc tot tieng anh 11 tieng anh lop 11 tieng anh 11