Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 (Học Tốt Tiếng Anh)

Thứ hai , 22/08/2016, 13:31 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 12

HỌC TỐT TIẾNG ANH

 

 Unit 1: Home Life (Cuộc Sống Gia Đình)

 Reading Unit 1 Lớp 12 Trang 12

 Speaking Unit 1 Lớp 12 Trang 15

 Listening Unit 1 Lớp 12 Trang 16

 Writing Unit 1 Lớp 12 Trang 17

 Language Focus Unit 1 Lớp 12 Trang 18

 
 

 Reading Unit 2 Lớp 12 Trang 20

 Speaking Unit 2 Lớp 12 Trang 22

 Listening Unit 2 Lớp 12 Trang 24

 Writing Unit 2 Lớp 12 Trang 25

 Language Focus Unit 2 Lớp 12 Trang 27

 

 Reading Unit 3 Lớp 12 Trang 30

 Speaking Unit 3 Lớp 12 Trang 32

 Listening Unit 3 Lớp 12 Trang 34

 Writing Unit 3 Lớp 12 Trang 36

 Language Focus Unit 3 Lớp 12 Trang 38

 
 
 
 

 Reading Unit 4 Lớp 12 Trang 44

 Speaking Unit 4 Lớp 12 Trang 47

 Listening Unit 4 Lớp 12 Trang 48

 Writing Unit 4 Lớp 12 Trang 49

 Language Focus Unit 4 Lớp 12 Trang 49

 

 Unit 5: Higher Education (Giáo Dục Cao Học)

 Reading Unit 5 Lớp 12 Trang 52

 Speaking Unit 5 Lớp 12 Trang 55

 Listening Unit 5 Lớp 12 Trang 56

 Writing Unit 5 Lớp 12 Trang 58

 Language Focus Unit 5 Lớp 12 Trang 58

 
 

 Reading Unit 6 Lớp 12 Trang 62

 Speaking Unit 6 Lớp 12 Trang 65

 Listening Unit 6 Lớp 12 Trang 67

 Writing Unit 6 Lớp 12 Trang 68

 Language Focus Unit 6 Lớp 12 Trang 69

 

 Test Yourself B English 12 (Unit 3 - 6)

 

 Unit 7: Economic Reforms (Cải Cách Kinh Tế)

 Reading Unit 7 Lớp 12 Trang 74

 Speaking Unit 7 Lớp 12 Trang 77

 Listening Unit 7 Lớp 12 Trang 79

 Writing Unit 7 Lớp 12 Trang 80

 Language Focus Unit 7 Lớp 12 Trang 81

 

 
 

 Reading Unit 8 Lớp 12 Trang 84

 Speaking Unit 8 Lớp 12 Trang 87

 Listening Unit 8 Lớp 12 Trang 88

 Writing Unit 8 Lớp 12 Trang 89

 Language Focus Unit 8 Lớp 12 Trang 90

 

 Test Yourself C English 12 (Unit 7 - 8)

 

 Unit 9: Deserts (Sa Mạc)

 Reading Unit 9 Lớp 12 Trang 96

 Speaking Unit 9 Lớp 12 Trang 99

 Listening Unit 9 Lớp 12 Trang 100

 Writing Unit 9 Lớp 12 Trang 102

 Language Focus Unit 9 Lớp 12 Trang 103

 
 

 Reading Unit 10 Lớp 12 Trang 106

 Speaking Unit 10 Lớp 12 Trang 109

 Listening Unit 10 Lớp 12 Trang 111

 Writing Unit 10 Lớp 12 Trang 113

 Language Focus Unit 10 Lớp 12 Trang 114

 

 Test Yourself D English 12 (Unit 9 - 10)

 

 Unit 11: Book (Sách)

 Reading Unit 11 Lớp 12 Trang 118

 Speaking Unit 11 Lớp 12 Trang 122

 Listening Unit 11 Lớp 12 Trang 123

 Writing Unit 11 Lớp 12 Trang 124

 Language Focus Unit 11 Lớp 12 Trang 126

 

 
 
 
 

 Reading Unit 13 Lớp 12 Trang 138

 Speaking Unit 13 Lớp 12 Trang 141

 Listening Unit 13 Lớp 12 Trang 142

 Writing Unit 13 Lớp 12 Trang 144

 Language Focus Unit 13 Lớp 12 Trang 145

 

 Test Yourself E English 12 (Unit 11 - 13)

 

 Unit 14: International Organizations (Tổ Chức Quốc Tế)

 Reading Unit 14 Lớp 12 Trang 152

 Speaking Unit 14 Lớp 12 Trang 155

 Listening Unit 14 Lớp 12 Trang 156

 Writing Unit 14 Lớp 12 Trang 158

 

 Language Focus Unit 14 Lớp 12 Trang 159

 

 Unit 15: Women In Society (Phụ Nữ Trong Xã Hội)

 Reading Unit 15 Lớp 12 Trang 162

 Speaking Unit 15 Lớp 12 Trang 165

 Listening Unit 15 Lớp 12 Trang 167

 Writing Unit 15 Lớp 12 Trang 168

 

 Language Focus Unit 15 Lớp 12 Trang 169

 

 Unit 16: The Associantion Of Southeast Asian Nations (Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á)

 Reading Unit 16 Lớp 12 Trang 172

 Speaking Unit 16 Lớp 12 Trang 175

 Listening Unit 16 Lớp 12 Trang 178

 Writing Unit 16 Lớp 12 Trang 179

 Language Focus Unit 16 Lớp 12 Trang 181

 

 Test Yourself F English 12 (Unit 14 - 16)

 

giai bai tap tieng anh 12 hoc tot tieng anh 12 tieng anh lop 12 tieng anh 12