Language Focus 4 Lá»›p 7 Trang 123 SGK

Thứ tư , 31/08/2016, 11:35 GMT+7
     

LANGUAGE FOCUS 4

1. Past simple tense.

Answer the questions.

a. - Did you do your homework last week?

- No, I didn’t. I watched TV. 

b. - Did you eat dinner at home on Wednesday?

- No, I didn’t. I ate dinner at a food stall.

c. - Did you play basketball yesterday?

- No, I didn’t. I went to the movie theatre.

d. - Did you watch a video film at the weekend?

- No, I didn’t. I learned English lessons.

e. - Did you play table-tennis yesterday?

- No, I didn’t. I played football with my friends.

2. Indefinite quantifiers.

a. Write the correct expression.

A. a little coffee                  B. a lot of tea                C. a little sugar

D. lots of salt                     E. a lot of coffee

b. Complete the dialogues.

Nga : Hoa, bạn làm sao thế?

Hoa : Tôi cảm thấy bệnh. Tôi Ä‘ã ăn quá nhiều kẹo.

A. Mrs Quyen : Lan, add some salt to the vegetables, please. 

Lan : A lot or a little?

Mrs Quyen : Only a little, I think.

B. Dr Le : You must drink a lot of water every day. 

Ba : Yes, doctor.

c. Mr Nhat : Stop, please. That is too much coffee.

Waitress :  I’m sorry, Sir. I’ll clean the table for you.

D. Minh :  Can you give me some paper, Nam?

Nam : I’m sorry. I only have a little and I need it.

 

3. TOO and EITHER.

a. Work with a partner. Read the dialogues. (Thá»±c hành vá»›i má»™t bạn cùng học. Đọc các bài đối thoại.)

- Ba : Tôi thích xoài.

Nam : Tôi cÅ©ng thích xoài.  

- Ba : Tôi thích kẹo             

Nam : Tôi cÅ©ng thích kẹo.

- Ba : Tôi không thích chuối

Nam : Tôi cÅ©ng không thích chuối.

- Ba : Tôi không thích trứng.

Nam : Tôi cÅ©ng không thích trứng.

b. Look at the pictures. Make up similar dialogues with a partner. (Hãy nhìn các hình. Viết bài đối thoại tÆ°Æ¡ng tá»± vá»›i má»™t bạn cùng học.)

- A : I like mangoes.                         B : I like mangoes, too.

- A : I don’t like bananas.                 B : I don’t like bananas, either.

- A : I don’t like papaya                    B : I don’t like papaya, either.

- A : I like corn.                                B : I like corn, too.

- A : I don’t like spinach.                   B : I don’t like spinach, either. 

- A : I don’t like potatoes.                 B : I don’t like potatoes, either.

- A : I don’t like fish.                         B : I don’t like it, either.

- A : I don’t like chicken.                   B : I don’t like chicken, either. 

- A : I like beef.                                 B : I like beef, too.

 

4. SO and NEITHER

Work with a partner. Read. Then look at the pictures in exercise 3. Make up eight dialogues with so and NEITHER. (Thá»±c hành Æ°á»›i má»™t bạn cùng học. Đọc. Sau Ä‘ó nhìn các hình ở bài tập 3. Viết tám bài đối thoại vá»›i so và NEITHER.)

a. A. I like mangoes. 

B. So do I. 

b. A. I don’t like bananas.

B. Neither do I.

c. A. I don’t papaya. 

B. Neither does my brother.

d. A. I like corn.

B. So do I.

e. A. I don’t like spinach. 

B. Neither does my sister.

f. A. I like sweet potatoes.

B. So do I.

g- A. I like chicken. 

B. So do my family.

h. A. I like beef.

B. So does my brother.

 

5. IMPERATIVES (Câu mệnh lệnh)

Complete the instructions. (Hoàn chỉnh những lời chỉ dẫn.) Making cucumber salad (Làm món trá»™n dÆ°a chuá»™t)

a. Peel the onions. (Lá»™t củ hành.)

b. Wash the cucumbers and the onions. (Rá»­a dÆ°a và củ hành.)

c. Slice the cucumbers and the onions.

(Cắt dÆ°a và củ hành thành từng miếng.)

d. Mix the slices (Trá»™n các miếng này.)

e. Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture.

(Thêm má»™t ít muối, dường và giấm vào há»—n hợp.)

f. Stir the mixture. íĐảo há»—n hợp.)

g. Wait for five minutes and the salad is ready to serve.

(Chờ 5 phút và món rau trá»™n sẵn sàng để phục vụ.)

 

Notes:   ingredient (n) : thành phần                  vinegar (n) : giấm

              tea spoonful (n) : má»™t muông đầy        peel (v) : lá»™t vỏ

              mix (v) : trá»™n                                        stir (v) : trá»™n, khuấy

              mixture (n) : há»—n hợp                           serve (v)  : phục vụ

              slice (n) : má»™t lát mỏng