Language Focus Unit 12 Lớp 12 Trang 135

Thứ tư , 17/08/2016, 17:57 GMT+7
     

UNIT 12: WATER SPORTS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Elision

* Grammar:

Exercise 1. Động từ nào sau đây có túc từ theo sau, động từ nào không cần túc từ ?

Đáp án.

Intransitive Verbs (Vi)                      Transitive verbs + Object (Vt)

sleep      lie          occur                    read         meet             write

arrive     rain          die                               grow           help              climb

exist

Exercise 2. Đọc các câu, tìm và phân biệt tự động từ (Vi) và tha động từ (Vt).

Đáp án.

1. happened (Vi)         4. won (Vi)                7. is blowing (Vi)

2. bought (Vt)            5. arrived (Vi)             8. walked (Vi)

3. won (Vt)                  6. are staying (Vi)

Exercise 3. Chọn các câu có túc từ và đổi sang dạng bị động.

Đáp án gợi ý.

Active sentence                                       Passive sentence

1. An will pay the bill.                             The bill will be paid by An.

2. Sue will come tomorrow.                    0

3. The hotel supplies towels.                  Towels are supplied by the hotel.

4. Accidents happen every day.               0

5. Everyone noticed my mistakes.           My mistakes were noticed by everyone.

6. The train arrived at three.                    0

7. The news didn’t surprise me.               I wasn't surprised by the news.

8. Birds fly in the sky.                              0

9. An old man told the story.                  The story was told by an old man.

10. Sue laughed loudly.                          0

 

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: Water Sports (Thể Thao Dưới Nước)

 

language focus unit 12 lop 12 unit 12 lop 12 language focus tieng anh lop 12 unit 12 language focu