Language Focus Unit 15 Lớp 12 Trang 169

Thứ sáu , 19/08/2016, 23:07 GMT+7
     

UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Intonation: The rising tune

* Grammar:

Exercise 1. Chọn dạng đúng của động từ cho sẵn với một giới từ thích hợp để hoàn chỉnh câu.

Đáp án.

1. glanced at                                           5. throw ... to

2. invited to                                            6. speaking to

3. listen to                                              7. wrote to

4. throw ... at                                         8. point ... at

Exercise 2. Điền vào chỗ trống bằng một giới từ thích hợp, nếu cần. 

Đáp án.

1. for                                         6.                                                           11. about

2. for                                         7. about                                  12. for

3. to                                          8.                                            13. for

4. for                                         9. for 

5. about                                    10. for

 

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: Women In Society (Phụ Nữ Trong Xã Hội) 

 

language focus unit 15 lop 12 unit 15 lop 12 language focus tieng anh lop 12 unit 15 language focu