Language Focus Unit 3 Lớp 11 Trang 39

Thứ năm , 21/07/2016, 16:20 GMT+7
     

UNIT 3: A PARTY

LANGUAGE FOCUS (Trọng tâm ngôn ngữ)

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng dạng nguyên mầu hay V-ing của các dộng từ trong ngoặc để điển vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1. having

2. getting

3. to tell

4. practising

5. to see

Exercise 2. Chọn đáp án thích hợp nhất để hoàn chỉnh câu.

ĐÁP ÁN

1. B        2. A        3. B        4. B         5. A

Exercise 3. Chọn đáp án thích hợp nhất để hoàn chỉnh câu.

ĐÁP ÁN

1.D         2. C       3. B        4. B          5. C

 

Xem lại bài tại đây: A Party (Một Bữa Tiệc)  

 
unit 3 a party language focus unit 3 lop 9 language focus language focus unit 3 lop 9