Language Focus Unit 9 Lớp 12 Trang 103

Thứ ba , 16/08/2016, 16:29 GMT+7
     

UNIT 9: DESERTS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Ponunciation: Full anti contracted forms of auxiliaries

Grammar:

Exercise 1. Thêm so hay but và dấu phẩy cho đúng chỗ.

Đáp án.

1. so                     5. so

2. but                   6. but

3. so                    7. but

4. but                  8. so

Exercise 2. Chọn đúng liên từ trong các câu đã cho.

Đáp án.

1. but                       2. however                     3. yet

4. but                       6. however                     7. however

Exercise 3. Thêm so, therefore hoặc however cho đúng.

Đáp án.

1. therefore              2. so                              3. so

5. however               6. therefore                   7. so

 

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: Deserts (Sa Mạc)

 
language focus unit 9 lop 12 unit 9 lop 12 language focus tieng anh lop 12 unit 9 language focus