Listening Unit 15 Lớp 12 Trang 167

Thứ sáu , 19/08/2016, 23:08 GMT+7
     

 UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo cặp, em hãy trả lời câu hỏi.

Ngày nay cuộc sống của phụ nữ ở thành thị có dễ dàng hơn cuộc sống của phụ nữ ở nông thôn không? Hãy cho hai giải thích.

* Nghe và lặp lại.

saying                              agricultural

two-thirds                        Africa

hold up                            firewood

three-fourths                   respect

While you listen

Task 1. Nghe và chọn đáp án đúng để hoàn chỉnh câu.

Dáp án.

1. B             2. C             3. C               4. A                  5. B

Tapescrint.

Women hold up half the sky. This is an old Chinese saying. However, research shows that perhaps women do more than their share of “holding up the sky’’.

Fifty percent of the world’s population are women, but in nearly two-thirds of all working hours, the work is done by women. They do most of the domestic work, for example, cooking and washing clothes. Millions also work outside the home. Women hold forty percent of all the world’s jobs. For this work, they earn only 40 to 60 percent as much as men, and of course they earn nothing for their domestic work.

In developing countries, where three-fourths of the world’s population lives, women produce more than half of the food. In Africa, 80 percent of all agricultural work is done by women.

In parts of Africa, this is a typical day for a village woman. At 4.45 a.m, she gets up, washes, and eats. It takes her half an hour to walk to the fields, and she works there until 3.00 p.m. She collects firewood until 4.00 p.m then comes back home. She spends the next hour and a half preparing food to cook. Then she collects water for another hour. From 6.30 to 8.30 she cooks. After dinner, she spends an hour washing the dishes and her children. She goes to bed at 9.30 p.m.

Task 2. Nghe lại và trả lời câu hỏi

1. Theo đoạn văn cỏ bao nhiêu phần trăm công việc do phụ nữ làm?

2. Họ được gì khi làm việc nhà?

3. Phụ nừ ở các quốc gia đang phát triển làm ra bao nhiêu thực phẩm?

4. Các phụ nữ ở Châu Phi đã làm bao nhiêu việc đồng án?

5. Một ngày tiêu biểu của phụ nừ ở làng quê Châu Phi bất đầu lúc mấy giờ?

6. Mấy giờ thì kết thúc?

Đáp án.

1. 40%

2. They earn nothing for doing their domestic work.

3. They produce more than half of the food.

4. 80%

5. At 4.45 a.m

6. At 9.30 p.m

After you listen

Theo cặp, em hãy so sánh một ngày làm việc của mẹ / chị em với ngày làm việc cùa người phụ nữ nông thôn Châu Phi trong bài nghe. 

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 15 Lớp 12 Trang 162

 Speaking Unit 15 Lớp 12 Trang 165

 Writing Unit 15 Lớp 12 Trang 168

 Language Focus Unit 15 Lớp 12 Trang 169

 

 

listening unit 15 lop 12 unit 15 lop 12 listening english 12 unit 15 listening