Listening Unit 16 Lớp 12 Trang 178

Thứ sáu , 19/08/2016, 23:41 GMT+7
     

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo cặp, em hãy thảo luận và trả lời câu hòi về việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của một số nước ASEAN.

Đáp án gợi ý:

Some ASEAN countries such as the Philippines, Brunei, Singapore and Malaysia use English as a second language.

* Nghe và lặp lại

Buddhist                     Catholic                Geo-political entity

Mushlim                      God                     predominantly

While you listen

Task 1. Nghe và chọn câu trả lời đúng về việc nói tiếng Anh và tình hình tôn giảo cùa các quốc gia ASEAN thông qua cuộc đối thọai giữa Nga và ông Hùng - bố của Nga.

ĐÁP ÁN.

1.C           2. A             3. C             4. A                 5. B

Task 2. Trà lời các câu hòi sau.

1. Khi nào Nga phải nộp bài luận cho cô giáo?

2. Quốc gia nào có sổ người nói tiếng Anh nhiều nhất?

3. Có bao nhiêu người nói tiếng Anh trong khu vực ASEAN?

4. Quốc gia nào trong khu vực người ta nói tiếng Anh nhiều nhất?

5. Có bao nhiêu tôn giáo chính ở các quốc gia ASEAN? Đó là các tôn giáo nào?

Đáp án.

1. Tomorrow (the next day)           4. In the Philippines

2. The US                                      5. Three-Islam, Buddhism and Catholiciism

3. Around 50 million

Tapescript.

Mr. Hung:           What are you doing? It’s so late. Why don’t you go to bed?

Nga:                  I’m trying to finish my essay about the culture and religions of the

                         ASEAN countries. I’ll have to submit it to my teacher tomorrow. May I ask you something, Dad?

Mr. Hung:          Yes? What’s that?

Nga:                  Do you know how many people in the Southeast Asia speak English?

Mr. Hung:         I’m not sure. But the ASEAN countries have the third largest number of English speakers - just after the US and UK.

Nga:                 Really? Exactly how many people speak English?

Mr. Hung:         Around 50 million, I think mostly in the Philippines.

Nga:                 Do you know anything about religions?

Mr. Hung:        The ASEAN countries include three main religions. They are Islam, Buddhism and Catholicism.

Nga:                What is Islam?

Mr. Hung:       A religion based on a belief in one Gdd and the teaching of Muhâmmad. It’s the religion of the Muslims.

Nga:               Can you tell me something more about the Muslims?

Mr. Hung:       It's an interesting question. The ASEAN countries have more Muslims than any other geo-political entity.

Nga:               But how many Muslims, dad?

Mr. Hung:       Oh, let me try to remember... about a quarter of a billion, mostly in Indonesia and Malaysia.

Nga:               And what about the other religions?

Mr. Hung:       Other main religions of the various countries in the region include large numbers of Buddhists,

                       and the predominance of Catholic in Philippines Nga: What is the main religion in Vietnam?

Mr. Hung:        It’s Buddhism. Many people go to pagoda.

Nga:               Well, and now I think I've got all the information I need for my

                      essay. Thank you every much, Dad.

Mr. Hung:      That’s all right. Finish your writing and go to bed. I’m afraid you’ll get up late tomorrow morning.

 

After you listen

Theo nhóm, HS thảo luận câu hỏi về nội dung bài tiểu luận của Nga, có thể tóm tắt nội dung chính của cuộc đối thoại giữa hai nhân vật: ông Hùng và Nga.

 Đáp án gợi ý:

Her essay will be about the culture and religions of the ASEAN countries.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 16 Lớp 12 Trang 172

 Speaking Unit 16 Lớp 12 Trang 175

 Writing Unit 16 Lớp 12 Trang 179

 Language Focus Unit 16 Lớp 12 Trang 181

 

listening unit 16 lop 12 unit 16 lop 12 listening english 12 unit 16 listening