Reading Unit 16 Lớp 12 Trang 172

Thứ sáu , 19/08/2016, 23:40 GMT+7
     

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

READING (ĐỌC)

Before you read

Theo cặp, hỏi và đáp các câu sau:

1/ ASEAN là gỉ?

2/ Việt Nam đà gia nhập tổ chức đó khi nào?

While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Hiệp Hội Các quốc gia Đông Nam Ả hay ASEAN được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Băng Cốc, Thái Lan do năm quốc gia thành viên ban đầu là ln-đô-nê-xia, Ma-lay-xia, Phi-lip-pin, Sin-ga-pore và Thái Lan. Nước Bru-ney gia nhập ASEAN năm 1984. Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN năm 1995. Lào và My-an-ma được nhận vào tổ chức này năm 1997, và Cam-bo-dia năm 1999. Nhừng mục tiêu chính của Hiệp Hội là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa, đẩy mạnh hòa bình và sự ổn định qua việc tôn trọng công lý, luật pháp và mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.

ASEAN có số dân khỏang 600 triệu, chiếm khỏang 8% dân số thế giới. Diện tích tổng cộng là 4.480.000 cây số vuông. Đó là một khu vực với các nền văn hóa khác nhau, và nhân dân ở một số quốc gia như Phi-lip-pin, Bru-ney, Ma-lay-xia và Sin-ga-pore nói tiếng Anh ngoài ngôn ngữ chính của họ. Theo số liệu thống kê năm 2004, ASEAN đạt được tổng sản phẩm xã hội khoảng 737 tỉ đô la Mỹ. Tổng sản phẩm xã hội GDP này tăng trường mức trung bình khoảng 4% hàng năm từ năm 2000 đến 2004. Nền kinh tế của các quốc gia thành viên rất đa dạng, dù các sản phẩm chủ yếu gồm hàng điện tử, dầu và gỗ.

Chính phủ các nước ASEAN đều có sự quan tâm đặc biệt đến thương mại. Năm 2004 khu vực ASEAN đã đạt được giao thương tổng cộng đến 720 tỉ đô la Mỹ. Người ta đà tính đến việc lập một khu thương mại tự do trong khu vực khoảng năm 2020. Những nhà lãnh đạo các quốc gia ASEAN cũng đã chấp thuận bản Tầm Nhìn ASEAN nãm 2020, với mục tiêu nhàm tạo dựng sự hội nhập gần hơn nữa về kinh tế trong khu vực. Bân Ke Hoạch Hoạt Động, ký kết tại Hà Nội năm 1998 là bước đầu trong một chuồi các hoạt động được lên kế hoạch để thực hiện bản Tầm Nhìn ASEAN.

Ngày nay, sự hợp tác kinh tế giữa các quốc gia ASEAN bao gồm nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, năng lượng, vận chuyển và truyền thông, khoa học và kỹ thuật, các tổ chức kinh tế vừa và nhỏ, và du lịch. ASEAN đã hoạt động một cách tích cực đẻ cải thiện tình hình kinh tế xã hội và giải quyết các vấn đề giừa các quốc gia thành viên.

Task 1. Điền vào cho trống hằng các từ cho trong khung:

Đáp án.

1. justice               3. diverse                           5. accelerate

2. GDP                  4. integration                     6. enterprises

Task 2. Em hãy xác định các câu sau đây là đúng (T) hay sai (F).

Đáp án.

1.T              2. F               3. T             4. T             5. F              6. F

Task 3. Em hãy trả lời các câu sau đây :

1. Những quốc gia nào đã thành lập ASEAN*?

2. Hai mục tiêu chính của tổ chức này là gì?

3. Tổng giá trị thương mại của ASEAN năm 2004 là bao nhiêu?

4. Bản Kế hoạch Hoạt động Hà Nội được đãng kí năm nào?

5. Sự hợp tác kinh tế cùa ASEAN bao gồm những lãnh vực nào?

Đáp án:

1. Five original member countries, namely, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand founded ASEAN.

2. The two main goals of the Association are to accelerate the economic growth, social progress and cultural development; and to promote peace and stability through respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in the region.

3. It was us$ 720 billion.

4. It was adopted in 1998.

5. It includes trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism.

 

After you read

Học sinh thảo luận theo nhóm và tóm tắt bài đục dựa theo các mốc thời gian đã gợi ý.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

ASEAN was set up in 1967 in Bangkok, Thailand, Vietnam becomes its 7th member in 1995. Laos and Myanmar were admitted to this association in 1997, and Cambodia in 1999. In 2004, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$737 billion, and it had a total trade of US$720 billion. The Governments of ASEAN have estimated that an ASEAN Free Trade Area (AFTA) would be established in the region by 2020. In 1998 the Hanoi Plan of Action was adopted, which aimed at leading up to the realization of the ASEAN Vision. Today, ASEAN economic cooperation includes many sectors, such as trade, investment, industry, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and so on. 

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 16 Lớp 12 Trang 175

 Listening Unit 16 Lớp 12 Trang 178

 Writing Unit 16 Lớp 12 Trang 179

 Language Focus Unit 16 Lớp 12 Trang 181

 

 

reading unit 16 lop 12 unit 16 lop 12 reading tieng anh lop 12 unit 16 reading