• Bài 32: Chuyến Hóa

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học 8 bài 32 chuyển hóa câu 1, 2, 3, 4 SGK. Chỉ trong quá trình chuyển hoá vật...
 • Bài 31: Trao Đổi Chất

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 31 trao đổi chất câu 1, 2, 3 trang 101 SGK. Để giúp cơ thể hoạt động, cơ thể...
 • Bài 30: Vệ Sinh Tiêu Hóa

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 30 Vệ sinh tiêu hóa câu 1, 2, 3 trang 99 SGK. Hệ tiêu hóa đóng vai trò rất...
 • Hấp thủ chất dinh dưỡng và thải phân

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 29 Hấp thủ chất dinh dưỡng và thải phân câu 1, 2, 3 trang 96 SGK....
 • Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 28 tiêu hóa ở ruột non câu 1, 2, 3, 4 trang 92 SGK. Trước khi thức ăn được...
 • Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 27 tiêu hóa ở dạ dày câu 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK. Để giúp thức ăn chuyển...
 • Tiêu hóa ở khoang miệng

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 25 tiêu hóa ở khoang miệng câu 1, 2, 3, 4 trang 83 SGK. Nghĩa đen về mặt...
 • Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 24 tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa câu 1, 2, 3 trang 80 SGK. Các bạn có...
 • Bài 22: Vệ sinh hô hấp

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 22 vệ sinh hô hấp câu 1, 2, 3, 4 trang 73 SGK. Trong mỗi người sinh ra đều...
 • Bài 21: Hoạt động hô hấp

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 21 hoạt động hô hấp câu 1, 2, 3, 4 trang 70 SGK. Các bạn có biết, khi thở...
 • Hô hấp và các cơ quan hô hấp

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 20 hô hấp và các cơ quan hô hấp câu 1, 2, 3, 4 trang 67 SGK. Sự thở (còn...
 • Vận chuyển máu qua hệ mạch Vệ sinh hệ tuần hoàn

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 18 Vận chuyển máu qua hệ mạch Vệ sinh hệ tuần hoàn câu 1, 2, 3, 4 trang 60...
 • Bài 17: Tim và mạch máu

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 17 Tim và mạch máu câu 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK. Các bạn có biết cấu tạo...
 • Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 16 Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết câu 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK
 • Đông máu và nguyên tắc truyền máu

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 15 đông máu và nguyên tắc truyền máu câu 1, 2, 3 trang 50 SGK. Các bạn có...
 • Bài 14: Bạch cầu - Miễn dịch (Sinh học 8)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 14 Bạch cầu - Miễn dịch câu 1, 2, 3 trang 47 SGK. Bạn có biết cơ thể mình...
 • Máu và môi trường trong cơ thể

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 13 Máu và môi trường trong cơ thể câu 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK. Qua bài học...
 • Tiến hóa của hệ vận động vệ sinh hệ vận động

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 11 tiến hóa của hệ vận động vệ sinh hệ vận động câu 1, 2, 3 trang 39 SGK. Các...
 • Bài 10: Hoạt động của cơ

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 10 hoạt động của cơ câu 1, 2, 3, 4 trang 26 SGK. Nếu có một lực F tác động...
 • Cấu tạo và tính chất của cơ

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 9 cấu tạo và tính chất của cơ câu 1, 2, 3 trang 33 SGK. Ngồi trên ghế để...