Soạn bài luyện tập viết hợp đồng

Thứ bảy , 20/08/2016, 13:15 GMT+7
     

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Ôn lại lí thuyết về đặc điểm và cách viết hợp đồng.

- Luyện viết một bản hợp đồng thông dụng, có nội dung đơn giản và phù hợp với lứa tuổi. 

II. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

I. Ôn tập lí thuyết

1. Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì?

2. Phần nội dung chính của hợp dồng được trình bày dưới hình thức nào?

3. Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng?

4. Trong các loại văn bản sau, văn bản nào có tính chất pháp lí?

- Tường trình.

- Báo cáo.

- Biên bản.

- Hợp đồng.

(Bài tập 2 trong SGK)

Gợi ý

Trong 4 loại văn bản trên, 2 loại văn bản sau (biên bản, hợp đồng) là những loại luôn có tính pháp lí. Các văn bản tường trình, báo cáo chỉ có giá trị pháp lí trong những trường hợp đặc biệt.

II. Luyện tập

Bàu tập 1: (SGK)

Gợi ý

a - Cách I;                   b - Cách 2;                 c - Cách 2;                           d - Cách 2

Đảm bảo tính chính xác về nghĩa

Bài tập 2: (SGK)

Gợi ý

Cách viết hợp đồng cho thuê xe đạp:

- Tên hợp đồng.

- Thời gian, địa điểm, đại diện các bên của hợp đồng, thời gian kí kết hợp đồng.

- Các điều khoản và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên A (người cho thuê) và bên B (người thuê).

- Các quy định về hiệu lực hợp đồng: hợp đồng gồm mấy bản, giá trị pháp lí, thời hạn cam kết và họ tên, chữ kí của các bên.

Tham khảo mẫu văn bản hợp đồng kinh tế dưới đây: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Về việc.................... )

Căn cứ:

1-

2-

3-

Hôm nay, ngày... tháng.... năm

Tại .................

Chúng tôi gồm:

A- BÊN A: (Công ty ....................... Tài khoản số ................. Ngân hàng..................... ).

1- Ông .................. CMT số........................

do công an.................. cấp ngày............ tháng.............. năm ..............

Chức vụ: ......................

Địa chỉ: .........................

2- Ông......................... - CMT số .......................

do công an................... cấp ngày............. tháng........... năm ...............

Chức vụ: .........................

Địa chỉ: ...........................

B- BÊN B: (Công ty................. Tài khoản số ................Ngân hàng............... ).

1-  Ông .................. CMT số........................

do công an.................. cấp ngày............ tháng.............. năm ..............

Chức vụ: ......................

Địa chỉ: .........................

2-  Ông......................... - CMT số .......................

do công an................... cấp ngày............. tháng........... năm ...............

Chức vụ: .........................

Địa chỉ: ...........................

Cùng thoả thuận kí hợp đồng kinh tế về việc.................. với những nội dung chính như sau: 

Điều 1: ............

Điều 2: ...............

Điều 3: ...................

Điều 4: ......................

Hợp đồng này viết thành 3 bản

- Bên A giữ 01 bản.

- Bên B giữ 01 bản.

- Trọng tài kinh tế giữ 01 bản.

T/M BÊN A                                             TRỌNG TÀI KINH TẾ                                           T/M BÊN B

 

(Kí tên, đóng dấu)                                   (Kí tên, đóng dấu)                                      (Kí tên, đóng dấu)

 
luyen tap viet hop dong