Speaking Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Thứ năm , 28/07/2016, 12:01 GMT+7
     

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Quân là một học sinh lớp 10. Bạn ấy đi học mỗi sáng. Dưới đây là thời khóa biểu hàng tuần cùa Quân. Hãy cùng bạn em hỏi và đáp, dựa vào thông tin của thời khóa biểu.

Câu hỏi và đáp án gợi ý:

1. A: What time does Quân have Civic Education lesson on Monday?

B: At 7.15 am on Monday.

2. A: What lesson does Quân have at 7.15 am on Tuesday?

B: Physics lesson.

3. A: What time does Quân have English lesson on Thursday?

B: At 7.15 am on Thursday.

4. A: What lesson does Quân have at 7.15 am on Friday?

B: Maths lesson.

 

Task 2: Nói về các hoạt động cùa Quân dựa vào các bức tranh sau.

Quan gets up at 14.00. He reads books at 14.15. At 16.30, he watches TV. At 17.00 he rides to the stadium. He plays football with his friends at 17.15. He rides home at 18.30. He takes a bath at 18.45. At 19.00, he has dinner with his family. At 20.00 he does his homework.

 

Task 3: Hãy nói cho bạn em về các hoạt động hàng ngày cùa em.

Gợi ý bài làm

I always get up at 5 am. 1 do morning exercise at 5.15. Then I take a bath and have breakfast at 6. 1 bicycle to school at 6.30. 1 have my first lesson at 7.00. At 11.30 I ride home. At 12.00 I have lunch with my family. Then I take a rest until 2.00 pm. I have my music lesson at 2.15 pm on Monday, Wednesday, and Friday. And get home at 4.00 pm. On other days I play football with my friends. I watch TV or listen to music or read books until 6 pm. At 6.30 I have dinner with my family. After dinner I do my homework until 10 pm. 1 watch TV until 10.45 pm. I go to bed at 11pm.

 

Tham khảo các phần đáp án khác của bài học:

 Reading Unit 1 Lớp 10 Trang 12

 Listening Unit 1 Lớp 10 Trang 16

 Writing Unit 1 Lớp 10 Trang 17

 Language Focus Unit 1 Lớp 10 Trang 19

   

speaking unit 1 lop 10 unit 1 lop 10 speaking tieng anh 10 unit 1 speaking