Speaking Unit 10 Lớp 12 Trang 109

Thứ tư , 17/08/2016, 14:58 GMT+7
     

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, em hãy hỏi và trả lời các câu sau.

1. Em hãy nói các từ Gấu Trúc, Tê Giác, Hổ, Voi bằng tiếng Anh.

2. Nhùng con vật đó sông ở đâu?

3. Con vật nào có thể làm thủ nuôi trong nhà hoặc làm thực phẩm hay dược phẩm?

4. Con vật nào trong số đó đang gặp nguy cơ tuyệt chủng?

5. Em có đoán được sổ lượng của từng chùng loại đó?

Gợi ý:

1. A.What do you call “gẩú trúc. lê giác, hổ và voi” in English?

B. We call these animals “panda, rhino, tiger and elephant” respectively.

2. A. In which sort of habitats can you find each of these animals?

B. Pandas can be seen in bamboo forests. Rhinos can be found in grasslands and tropical or sub-tropical forests. We can find tigers in forests, grasslands and swam elephants can be seen in forests.

3. A. Which of these animals can be kept as a pet or used for food or medicine?

B. None of these animals can he kept as a pet, except for tiger can be used for food and medicine.

4. A. Which of them is / are endangered?

B. Pandas, tigers and rhinos are endangered. 

Task 2. Theo cặp, em hãy dựa theo thông tin về Gẩu Trúc, Hổ, Tê Giác, và Voi để đặt câu hỏi và đáp về chúng.

Example:

A: Where do giant pandas live?

B: In bamboo forests in the mountains in central and western China. A: What is the population of pandas in the world?

B: Only about 600.

Task 3. Theo nhóm, em hãy thay phiên nói về những con vật đề cập ở Task 2. 

1. A. Let’s talk about the present endangered animals: pandas, tigers, rhinos and elephants.

B. OK. First I see rhinos are listed in the Red List.

C. Now they live in grasslands, tropical and subtropical forests in Africa and southern Asia.

D. The population of rhinos is about 17 000

A. They have the average height of about 1,2 to 1,8 meters and weigh from 1,000 to 3,000 kgs.

B. Their main food is grass and plants.

D. And their average life span is about forty years.

C. They are also in danger of extinction due to their natural habitat destruction and illegal hunting and poaching.

2. A. Tigers are also referred to in the Red List and there are only about 6000 tigers in the world.

B. They are found in forests, grasslands and swamps in Siberia, Southeast Asia and Southern India.

C. Their average height is about 1,4 to 1,9 meters and an average weight of 65 to 300 kgs.

D. Tigers are carnivores so their food is living animals such as deer, buffalo, etc...

A. The life span is about 15 to 17 years.

B. They are also endangered animals because their natural habitat is destroyed and they are hunted for commercial trade.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 10 Lớp 12 Trang 106

 Listening Unit 10 Lớp 12 Trang 111

 Writing Unit 10 Lớp 12 Trang 113

 Language Focus Unit 10 Lớp 12 Trang 114

 

speaking unit 10 lop 12 unit 10 lop 12 speaking tieng anh 12 unit 10 speaking