Speaking Unit 11 Lớp 11 Trang 127

Thứ ba , 26/07/2016, 22:51 GMT+7
     

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

SPEAKING (NÓI)

 

Luyện nói về các điều lợi ích và bất lợi của việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Task 1. Đọc và làm dấu (X) các câu nói về tiện ích (A) hoặc tác hại của các nàng lượng thay thế (D).

ĐÁP ÁN

1.D     2. D     3. D      4. A     5. D     6. A    7. D

 

Task 2. Xây dựng trao đổi ngắn về việc sử dụng nguồn năng hựmg thay thế trong tương lai, lưu ý cả mặt tiện ích và tác hại của tìmg loại năng lượng.

Ví dụ:

A : I think / believe that wind power can be an alternative source of energy.

B : Why do you think / believe so?

A : Because our major source of energy is running out while the wind is abundant and unlimited.

B : I know it is also clean and safe to the environment. However, it is not available when there is no wind.

 

Task 3. Theo nhóm, thảo luận ý kiến của bản thân về khả năng sử dụng năng lượng thay thế ngày càng tăng trong tương lai.

 
 
speaking unit 11 lop 11 unit 11 lop 11 speaking tieng anh 11 unit 11 speaking