Speaking Unit 14 Lớp 11 Trang 157

Thứ tư , 27/07/2016, 22:12 GMT+7
     

UNIT 14: RECREATION

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Ghi (A) vào nhóm từ tỏ ỷ tán thành, (D) vào nhóm từ tỏ ỷ phản đổi.

ĐÁP ÁN

1. A    2. D    3. A     4. A     5. D    6. A    7. A

Task 2. Theo cặp, luyện tập đoạn hội thoại mẫu, lần lượt đổi vai luyện đọc đoạn hội thoại.

Bài dịch 

A: Let’s go camping.

B: Yes. let's do that. Then we can rest and enjoy ourselves in the quiet countryside.

C: Oh, I don’t think it’s a good idea. If we go camping, we’ll have to bring a lot of equipment with us.

A: Hãy đi cắm trại.

B: Được, chúng ta đi đi. Như thế, chúng ta có thể nghỉ ngơi và vui thú ở vùng nông thôn yên tĩnh.

C: Ồ, mình không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay. Nếu chúng mình đi cắm trại, chúng mình sẽ phải mang theo rất nhiều đồ dùng cần thiết.

Task 3. Dùng các cụm từ và câu trong Task 1 + 2 để tạo ra các đoạn hội thoại tương tự như Task 2.

Task 4. Trình bày trước lớp bài thảo luận của nhóm em. Các thành viên nhỏm cuối cùng có đồng ý đi cắm trại không? Tại sao?

A: We go camping because we can get close to nature. We can have a lot of outdoor activities and can become more active.

B: We don't want to go camping because if we go camping for two days, we will have to hire tile bus which is expensive. Moreover, we'll have to sleep in the tent. It makes us sick and can’t go to school the next day. 

 

speaking unit 14 lop 11 unit 14 lop 11 speaking tieng anh 11 unit 14 speaking