Speaking Unit 15 Lớp 10

Thứ sáu , 12/08/2016, 16:47 GMT+7
     

UNIT 15: CITIES

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1 : Hoàn chỉnh mỗi câu hỏi ở cột A bằng một từ thích hợp ở cột B.

1 - d                   2 - f

3-a/e                  5-c

4 - e                   6 - b /c

Task 2: Theo cặp, một em đọc thông tin về New York, em kia đọc thông tin về London. Sau đó hỏi và đáp về hai thành phổ này.

A: When was New York founded?

B: It was founded in 1642. And what about London?

A: It was founded in 43 AD.

B: What's its population?

A: It has a population of about 7 million. How about New York's population?

B: It has a population of 7 million, too.

Task 3: Em hãy đọc và thực hành bài hội thoại.

Task 4: Theo nhóm, các em hãy cho nhau biết em thích thành phố nào hơn, tại sao?

Ví dụ:

I prefer London to New York because it has more parks and ...

I prefer New York to London because it has many tall buildings, it is the centre of...

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 15 Lớp 10

 Listening Unit 15 Lớp 10

 Writing Unit 15 Lớp 10

 Language Focus Unit 15 Lớp 10

 

speaking unit 15 lop 10 unit 15 lop 10 speaking tieng anh 10 unit 15 speaking