Speaking Unit 15 Lớp 12 Trang 165

Thứ sáu , 19/08/2016, 23:07 GMT+7
     

 UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Đọc các mẫu lời nói để đưa ra quan điểm, cách đồng ý mạnh, đồng ý một phần, không đồng ý và khẳng đồng ý mạnh.

Task 2. Theo nhóm, đọc và tra lời các ý sau. Dùng các mau câu ở Task I để trả lời. Task 3. Theo nhóm, thảo luận xem em đồng ý hay không và giãi thích lý do với câu: Phụ nữ đã kết hôn không nên đi làm. Dùng từ gợi ý trong bảng.

Example:

A: I think married women should not go to work.

B: I quite agree. I think if they stay at home, they have time to look after children and husbands.

C: I don’t agree. It’s too boring to be housewives all their lives.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 15 Lớp 12 Trang 162

 Listening Unit 15 Lớp 12 Trang 167

 Writing Unit 15 Lớp 12 Trang 168

 Language Focus Unit 15 Lớp 12 Trang 169

 

speaking unit 15 lop 12 unit 15 lop 12 speaking tieng anh 12 unit 15 speaking