Speaking Unit 4 Lớp 11 Trang 49

Thứ năm , 21/07/2016, 23:32 GMT+7
     

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Đọc và phân biệt các hoạt động liên quan đến công việc từ thiện và các hoạt động khác không liên quan.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Các hoạt động không liên quan đến từ thiện có thế là:

- Taking part in an excursion

- Participating in the English speaking club

- Joining in the Green Saturday Movement

Task 2. Theo cặp, các em đóng vai bài hội thoại với các tình huống cho sẵn.

GỢI Ý: HS thảo luận các việc mà các em cần làm đối với mỗi công việc từ thiện nhằm trả lời câu hỏi: “What exactly are you doing?” . Ví dụ với việc Helping old or sick people gồm một so hoạt động như: clean up the house, do the shopping, cook meals hoặc mở rộng thêm như do the washing up, work in the garden...

Task 3. Theo nhóm, em nói về các hoạt động tình nguyện mà bạn em thường làm để giúp đỡ người khác.

CÂU HỎI GỢI Ý

- What kind of volunteer work do they usually take part in?

- What do they usually do in that kind of volunteer work?

- What do they think about that kind of volunteer work?

 

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 4 Lớp 11 Trang 46

 Listening Unit 4 Lớp 11 Trang 51

 Writing Unit 4 Lớp 11 Trang 52

 Language Focus Unit 4 Lớp 11 Trang 53

 

speaking unit 4 lop 11 unit 4 lop 11 speaking