Speaking Unit 5 Lớp 11 Trang 59

Thứ sáu , 22/07/2016, 15:00 GMT+7
     

UNIT 5: ILLITERACY

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Theo cặp, ghép vấn đề ở cột A với giải pháp thích hợp ở cột B.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1.  b - g            

2. a - e

3. d - f

4. e - j

5. i - h

Task 2.

GV cùng hai HS đọc to câu mẫu, gọi một hai nhỏm 3 HS thế hiện lại câu mẫu.

Yêu cầu HS làm việc theo nhóm.

Theo nhóm, nói về các vấn đề khó khăn của trường em và đề nghị giải pháp. Sử dụng các đề nghị ở Task 1.

Ví dụ:

A: Many students cannot buy all the required books. What do you think we should do to help them?

B: I think we school ask the school headmaster to provide free textbooks for students from low-income families.

C: We should collect used textbooks for school libraries. 

Task 3. Theo nhóm, nói về các khó khăn của lớp em và đưa ra giải pháp.

speaking unit 5 lop 11
 

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 5 Lớp 11 Trang 56

 Listening Unit 5 Lớp 11 Trang 60

 Writing Unit 5 Lớp 11 Trang 61

 Language Focus Unit 5 Lớp 11 Trang 63 

 
speaking unit 5 lop 11 unit 5 lop 11 speaking unit 5 illiteracy speaking