• Soạn bài hoán dụ

    Ẩn du: giữa A và B giống nhau ở một điểm nào đó (người ta còn gọi là quan hệ tương đồng); còn hoán dụ giữa A và B gần gũi, quan...
  • Soạn bài hội thoại

    Nắm được khái niệm về vai xã hội: Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoại đôi với ngưòi khác trong cuộc thoại. Vai xã...