Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Thứ năm , 04/08/2016, 18:46 GMT+7
     

BÀI 34: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI

(Ban cơ bản)

 

Dựa vào bảng số liệu:

TÌNH HÌNH SẢN XUÁT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950-2003

 

Sản phẩm

1950

1960

1970

1980

1990

2003

Than (triệu tấn)

1820

2603

2936

3770

3387

5300

Dầu mò (triệu tấn)

523

1052

2336

3066

3331

3904

Điện (tỉ kvvh)

967

2304

4962

8247

11832

14851

Thép (triệu tấn)

189

346

594

682

770

870

 

1. Vẽ biểu đồ

Xử lí số liệu:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THỜI KÌ 1950-2003 (lấy 1950= 100%)

Sản phẩm

1950

1960

1970

1980

1990

2003

Than

100

143

161

207

186

291

Dầu mò

100

201

447

586

637

746

Điện

 100

238

513

823

1124

1535

Thép

100

183

314

361

407

460

 

Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưỏng một số sản phẩm công nghiệp thời kì 1950 - 2003 (%)

2. Nhận xét

- Đây là sản phẩm cùa các ngành công nghiệp quan trọng: năng lượng và luyện kim.

- Than là nguồn năng lượng truyền thống. Trong vòng 53 năm nhịp độ tăng trưởng khá đều, tăng 291%. Thời kì 1980 - 1990 tốc độ tăng có chững lại. Vào cuối những năm 1990 ngành khai thác than lại phát triển do đây là loại nhiên liệu có trữ lượng lớn, do sự phát triển mạnh của công nghiệp hóa chất.

- Dầu mỏ tuy được sử dụng sau than nhưng do ưu điểm vượt trội so với than (khả năng sinh nhiệt lởn, không có tro, dễ nạp nhiên liệu, nguyên liệu của công nghiệp hóa dầu) nên tốc độ tăng trường liên tục và khá nhanh, tăng 746%.

- Điện là ngành còn non trẻ, sự phát triển gắn liền với những tiến bộ cùa khoa học - kĩ thuật. Tốc độ phát triền rất nhanh, đặc biệt những năm 80 trờ lại đây tốc độ tăng trường rất cao, lên tới 1224% năm 1990, 1535% năm 2003 so với năm 1950.

- Thép là sản phẩm cùa công nghiệp luyện kim đen, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, nhát là công nghiệp cơ khí chế tạo, xây dựng và đời sống con người. Tốc độ tăng trưởng của thép từ 1950 đến 2003 khá đều, cụ thể năm 1950 sản lượng thép là 189 triệu tấn, tăng lên 346 triệu tấn (183%) vào năm 1960, năm 1970 tăng lên 314%, đến năm 2003 tốc độ tăng trưởng đạt 460%.

dia ly 10 bai 33 bai 33 dia ly 10 thuc hanh dia ly 10 bai 22 thuc hanh