Thực hành vẽ và phân tích tháp tuổi

Thứ tư , 03/08/2016, 13:24 GMT+7
     

BÀI 27: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH THÁP TUỔI

1. Vẽ tháp tuổi của hai nhóm nước

  

2. Tính tỉ lệ người theo ba nhóm tuổi: 0-14 tuổi, 15 - 59 tuổi, 60 tuổi trở lên (nói chung và theo giới) 

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI VÀ GIỚI CỦA HAI NHÓM NƯỚC. (đơn vị %)

Nhóm

tuổi

Các nước phát triển

Các nước đang phát triển

Tổng

Nam

Nữ

Tổng

Nam

Nữ

0-14

21,1

10,8

10,3

32,3

16,5

15,8

15-59

60,6

30,4

30,1

59,9

30,6

19,3

>60

18,3

7,6

10,8

7,8

3,7

4.1

Tổng

100

48,8

51,2

100

50,8

49,2

 

3. So sánh hai dạng tháp tuổi về hình dạng, cơ cấu dân số theo tuổi và giới

- Hình dạng:

+ Tháp tuổi các nước phát triển có kiểu ổn định: đáy thu hẹp và đỉnh mở rộng hơn. Chửng tỏ tỉ suất sinh thấp, trẻ em ít, tỉ suất tử cao ở nhóm già, tuổi thọ trung bình cao.

+ Tháp tuổi cùa các nước đang phát triển có kiểu mở rộng: đáy. rộng, đỉnh nhọn, cạnh thoải. Chứng tỏ tỉ suất sinh cao, trẻ em đông, tuổi thọ trung bình thấp.

- Cơ cấu tuổi:

+ Các nước phát triển có cơ cấu già: nhóm trẻ chiếm tỉ lệ thấp (21,1%), nhóm già cao (18,3%), nhóm tuổi lao dộng chiếm tỉ lệ lớn (60,6%).

+ Các nước đang phát triển có cơ cấu trẻ: nhóm trẻ chiếm tỉ lệ cao (32,3%), nhóm già chiếm tỉ lệ nhỏ (3,7%), nhóm tuổi lao động khá cao (59,9%).

- Cơ cấu giới:

+ Các nước phát triển có nữ nhiều hơn nam (tương ứng là 51,2% và 48,8%).

+ Các nước đang phát triển nam nhiều hơn nữ (tương ứng là 50,8% và 49,2%).

4. Phân tích tác động của cơ cấu tuổi và giới đối vói sự phát triển kinh tế - xã hội ở các nhóm nước

Trả lời

 

Các nước phát triển

Các nưóc đang phát triển

Thuận lợi 

 Tỉ lệ phụ thuộc ít. không chịu sức  ép giáo dục, y tế, chất lượng cuộc  sống được đảm bảo...

 Nguồn lao động dự trữ dồi dào,  bào đàm nguồn lao động dể phát  triển đất nước trong tương lai.

Khó

khăn

 -  Thiếu lao động dự trừ trong  tương lai.

 -   Vấn đề chăm sóc sức khỏe cho  người già.

 -   Nguy cơ suy giảm dân số.

 Sức ép cho việc phát triển giáo  dục y tế và chăm sóc sức khòe,  giái quyết việc làm cho một lượng  lao động ngày càng đông, tệ nạn  xã hội...