Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy -Ê và kênh đào Pa-Na-Ma

Thứ năm , 04/08/2016, 19:24 GMT+7
     

BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP THá»°C HÀNH VIẾT BÁO CÁO NGẮN VỀ

KÊNH ĐÀO XUY- Ê VÀ KÊNH ĐÀO PA- NA- MA

(Bài 51 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP

Bài tập 1: 

- Quảng đường vận chuyển được rút ngắn khi qua kênh Ä‘ào Xuy-ê vá»›i vòng qua châu Phi.

Tuyến

Quãng đường được rút ngắn

Hải lí

%

Ô-Ä‘et-xa - Mum-bai

7.620

64,5

Mi-na al A-hma-Ä‘i - Giê-noa

6.364

57,5

Mi-na al A-hma- Ä‘i - Rôt-tec-Ä‘am

6.372

53,4

Mi-na al A-hma- Ä‘i - Ban-ti-mo

3.358

27,9

Ba-lik-pa-pan - Rôt-tec-Ä‘am

2.778

23

 

 

- Sá»± hoạt Ä‘á»™ng đều đặn của kênh Ä‘ào Xuy-ê Ä‘em lại nhiều lợi ích cho ngành hàng hài quốc tế: rút ngắn quãng đường vận chuyển từ Đại Tây DÆ°Æ¡ng sang Ấn Độ DÆ°Æ¡ng và Thái Binh DÆ°Æ¡ng và ngược lại rất nhiều so vá»›i phải vòng qua châu Phi, làm giảm chi phí vận tải, tăng cường giao lÆ°u kinh tế, tăng cường các hoạt Ä‘á»™ng hàng hải quốc tế. Mặt khác việc không phải vòng qua châu Phi mang lại an toàn hÆ¡n cho ngành hàng hải quốc tế.

- Ai Cập thu được nguồn lợi rất lá»›n từ kênh Ä‘ào Xuy-ê qua việc thu lệ phí tàu bè khi qua kênh, phát triển các ngành dịch vụ phục vụ tàu bè, buôn bán hàng hóa vá»›i nhiều nÆ°á»›c trên thế giá»›i....Vì vậy nếu Xuy-ê Ä‘óng cá»­a trong thời gian dài sẽ là tổn thất lá»›n đối vá»›i kinh tế Ai Cập.

- Đối vá»›i các nÆ°á»›c ven Địa Trung Hài và Biển Đen để nhập dầu từ Trung Đông, giao lÆ°u buôn bán vá»›i các nÆ°á»›c châu Á khác, lẽ ra họ chi cần Ä‘i má»™t quãng đường ngắn khi qua kênh Xuy-ê, thì khi Xuy-ê bị Ä‘óng cá»­a buá»™c họ phải vòng qua phía Nam của châu Phi, rõ ràng quãng đường vận chuyển dài hÆ¡n, chi phí vận tải cao hÆ¡n, lại gặp nhiều nguy hiểm... khi Ä‘ó hiệu quả kinh tế thấp, tổn thất kinh tế lá»›n.

Bài tập 2: 

Tuyến

Quãng đường được rút ngắn

Hải lí

%

Niu-Iooc - Xan Phran-xi-cô

7.844

59,8

Niu-Iooc - Van-cu-vơ

7.857

56,5

Niu-Iooc - Van-pa-rai- xô

6.710

84,5

Li-vÆ¡-pun - Xan Phran-xi-cô

5.577

41,3

Niu-Iooc - I-ô-cô-ha-ma

3.342

25,6

Niu-Iooc - Xit-ni

3.359

25,7

Niu-Iooc - Thượng Hải

1.737

14

Niu-Iooc - Xin-ga-po

1.256

12,3

 

- Lợi ích của sá»± hoạt Ä‘á»™ng đều đặn của kênh Pa-na-ma: kênh Ä‘ào Pa-na-ma là con đường ngắn nhất nối Thái Bình DÆ°Æ¡ng và Đại Tây DÆ°Æ¡ng, giảm cÆ°á»›c phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Đẩy mạnh giao lÆ°u giữa các vùng thuá»™c châu Á - Thái Bình DÆ°Æ¡ng vá»›i Hoa Kì, thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Đó là thắng lợi lá»›n vì:

+ Nhân dân Pa-na-ma phải đấu tranh trong má»™t thời gian dài má»›i giành lại được. .

+ Việc buá»™c Hoa Kì, cường quốc số 1 thế giá»›i về kinh tế - quân sá»±, trao trả lãnh thổ là má»™t thẳng lợi lá»›n, thắng lợi Ä‘ó lá»›n hÆ¡n khi lành thổ đỏ là kênh Ä‘ào Pa-na-ma, là con kênh có vị trí chiến lược quan trọng trong hàng hải quốc tế và đổi vá»›i Hoa Kì kênh này có tầm quan trọng đặc biệt về kinh tế và các hoạt Ä‘á»™ng quân sá»±.

+ Mặt khác việc kiểm soát kênh Ä‘ào này mang lại cho đất nÆ°á»›c Pa-na-ma nguồn lợi kinh tế lá»›n.

II. THÔNG TIN Bá»” SUNG

1. Lịch sá»­ kênh Ä‘ào Xuy-ê

Kênh Xuy-ê xuyên qua eo biển Xuy-ê lãnh thổ Ai Cập nối giữa Địa Trung Hải và Hồng Hải được Ä‘ào vào giữa thế ká»· XIX. Đây là Ä‘iểm giao thông trọng yếu nhất giữa Đại Tây DÆ°Æ¡ng, Ẩn Độ DÆ°Æ¡ng và Thái Bình DÆ°Æ¡ng.

Từ 4000 năm về trÆ°á»›c, người Ai Cập Ä‘ã có Æ°á»›c mÆ¡ mờ má»™t kênh Ä‘ào trên dải đất Xuy-ê khi Pharaông cho Ä‘ào má»™t con kênh đầu tiên nối dòng sông Nin vá»›i hồ lá»›n Bitter.

Thế ká»· thứ 13 trÆ°á»›c Công nguyên (TCN), má»™t kênh Ä‘ào được xây giừa châu thổ sông Nin và Biển Đò. Thế ká»· 8 TCN kênh không còn được giữ gìn và tàu bè không còn qua lại được.

Đến giữa thế ká»· XIX, công trình sÆ° Phec-Ä‘i-năng Đơ Let-xep vốn là cá»±u Lãnh sá»± Pháp ở Ai cập Ä‘ã thuyết phục tổng thống Ai cập Xait ký má»™t họp Ä‘ông cho thuê Ä‘ào và sá»­ dụng kênh Xuy-ê. Ngày 25 tháng 4 năm 1859 băt Ä‘âu khởi công, eo biên Xuy-ê, vốn là đất cồn bãi, khí hậu khô nóng ít mÆ°a, thiếu nÆ°á»›c ngọt nghiêm trọng, Ä‘iều kiện lao Ä‘á»™ng cá»±c nhọc, lại thêm dịch bệnh hoành hành khiên người Ai Cập chết rất nhiều.

Ngày 17 tháng 11 năm 1869, kênh Ä‘ào Xuy-ê Ä‘ã hoàn thành. Trải qua 10 năm Ä‘ào kênh, Ai Cập phải huy Ä‘á»™ng tá»›i mấy chục vạn nhân công Ä‘ào trên 720 triệu khối đất, hy sinh 120.000 người, hao phí 16.860.000 bảng Anh. Sá»± tổn kém trên Ä‘ã làm cho tài chính Ai Cập suy sụp.

Kênh Xuy-ê dài 162,5 km nếu kể cả Ä‘oạn mở ra Địa Trung Hải và Hồng Hải là 174 km. Năm 1869, mặt kênh rá»™ng 58m, Ä‘áy kênh rá»™ng 22m, sâu 6m tàu bè qua lại mất 48 giờ. Qua nhiều lần tu sá»­a và nạo vét năm 1955 mặt kênh rá»™ng 135m, Ä‘áy rá»™ng 50m và sâu 13 m, tàu thuyền Ä‘i qua chi mất 14 tiếng.

Má»—i ngày, trên kênh Ä‘ào có hai Ä‘oàn tàu Ä‘i từ phía nam lên mạn bắc và má»™t Ä‘oàn tàu Ä‘i từ phía bắc xuống, vá»›i tổng số tàu bè qua lại vào khoảng 80 chiếc. Hàng năm, khoảng 20,000 con tàu chuyên chở từ 300 tá»›i 400 triệu tấn hàng, vá»›i má»™t ná»­a là tàu chở dầu và chở hàng hóa. Tàu Ä‘i lên mạn bắc chờ theo dầu lừa từ Vịnh Pec- xích để tá»›i các nÆ°á»›c Tây Âu, còn xuôi về nam là các con tàu chờ sàn phẩm kỹ nghệ và ngÅ© cốc, từ châu Âu và Bắc Mỹ, để Ä‘i tá»›i miền Nam châu Á và Viá»…n Đông. Ngoài ra còn có các con tàu chiến và tàu du iịch viá»…n duyên. Nhờ có kênh Ä‘ào Xuy- ê, con đường biển từ thành phố Luân-dôn, tá»›i thành phố Mum-bai - Ấn Độ, Ä‘ã tiết kiệm được 11,670km so vá»›i hải lá»™ qua MÅ©i Hảo Vọng của Nam Phi.

Kênh Ä‘ào Xuy-ê dài gấp hai lần kênh Ä‘ào Panama nhÆ°ng lại dá»… thá»±c hiện hÆ¡n nhiều vì Ä‘i qua má»™t miền đất bằng phẳng ngang vá»›i mặt nÆ°á»›c biển nên không cần hệ thống âu tàu nhÆ° kênh Ä‘ào Pa-na-ma.

2. Vài nét về kênh Ä‘ào Pa-na-ma

Kênh Ä‘ào Pa-na-ma dài 80km nối liền Đại Tây DÆ°Æ¡ng và Thái Bình DÆ°Æ¡ng, Ä‘i xuyên qua má»™t trong những địa Ä‘iểm hẹp nhất của dải đất Trung MÄ©, nÆ¡i thấp nhất cùa dãy núi chính nối liền Bắc và Nam MÄ©. Má»™t con tàu trung bình sẽ mất khoảng 8 đến 10 giờ để Ä‘i qua kênh.

Kênh Ä‘ào được cấu thành bởi các bá»™ phận chính: Hồ Gatun, Ä‘oạn cắt Culebra và ba bá»™ âu tàu: Miraílores và Pedro Miguel ở phía Thái Binh dÆ°Æ¡ng, Gatun ở phía Đại Tây DÆ°Æ¡ng.

Kênh Ä‘ào sá»­ dụng má»™t hệ thống âu tàu và cá»­a nÆ°á»›c, phân chia theo đường vào và đường ra. Các âu tàu và cá»­a nÆ°á»›c hoạt Ä‘á»™ng nhÆ° nhừng thang máv: tàu thuyền được nâng lên từ má»±c nÆ°á»›c biển (phía Thái Bình dÆ°Æ¡ng hoặc Đại Tây DÆ°Æ¡ng) cho đến khi bằng má»±c nÆ°á»›c hồ Ga-tun (cao 26m so vá»›i má»±c nÆ°á»›c biển). Bằng cách này tàu có thề tiếp tục Ä‘i qua hồ Ga-tun và được hạ xuống tá»›i má»±c nÆ°á»›c biển ờ hệ thống âu tàu phía đầu bên kia cùa kênh Ä‘ào và Ä‘i ra biển. Các ngăn âu tàu rá»™ng 33,53m và dài 304,8m. Hiện nay, kích thÆ°á»›c lá»›n nhất của các tàu có thể qua kênh Ä‘ào là: chiều rá»™ng 32,3m, má»›n nÆ°á»›c 12m nÆ°á»›c ngọt, chiều dài 294,1 m.

Kể từ khi Ä‘Æ°a vào hoạt dá»™ng ngày 14/8/1914, kênh Ä‘ào Pa-na-ma Ä‘ã Ä‘óng vai trò quan trọng trong hàng hải quốc tế. Việc sá»­ dụng tuyến đường biển Ä‘i qua kênh Ä‘ào Ä‘ã tiết kiệm rất nhiêu thời gian và chi phí vận chuyển hàng hoá từ châu Âu tá»›i các bang miền Tây nÆ°á»›c MT và từ Đông Á tá»›i các bang miền Đông nÆ°á»›c MÄ©, do tránh được việc phải Ä‘i vòng qua cá»±c nam châu MÄ©. Kênh Ä‘ào Pa-na-ma còn được nhiều nÆ°á»›c trong khu vá»±c sá»­ dụng để kết nối chuyên chờ hàng hóa xuất nhập khẩu vá»›i các thị trường MÄ©, châu Âu và châu Á.

Ngày nay, hàng năm có trên 14.000 tàu thuyền của 84 nÆ°á»›c Ä‘i qua kênh Ä‘ào, vá»›i khối lượng hàng hoá Ä‘i qua chiếm 5% trao đổi thÆ°Æ¡ng mại của thế giá»›i. Các nÆ°á»›c sá»­ dụng kênh Ä‘ào nhiều nhất là: Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật, Chi-lê, Hàn Quốc, Pê-ru, Ca-na-Ä‘a, Ê-cua-Ä‘o, Cô-lôm-bi-a và Mê-hi-cô.

Kênh Ä‘ào là má»™t bá»™ phận quan trọng cùa nền kinh tế thiên về dịch vụ của Pa-na-ma. Các dịch vụ của kênh Ä‘ào tạo việc làm cho 9000 lao Ä‘á»™ng, trong năm tài chính 2006 (từ 10/2005-9/2006) đạt doanh thu gần 1,5 tá»· USD, sau khi trừ chi phí và các khoản đầu tÆ° khác ná»™p 570 triệu USD vào ngân sách quốc gia của Pa-na-ma.

 
dia ly 10 bai 38 giai bai tap dia ly 10 bai 38