Unit 11: Keep Fit Stay Healthy (Giữ Sức Khỏe Tốt, Luôn Khỏe Mạnh)

Thứ năm , 25/08/2016, 17:29 GMT+7
     

UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY

GIỮ SỨC KHỎE TỐT, LUÔN KHỎE MẠNH

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Check-Up Unit 11 Lớp 7 Trang 107 SGK

 What Was Wrong With You Unit 10 Lớp 7 Trang 110 SGK

 

 

A. CHECK-UP (Khám tổng quát)

VOCABULARY

check-up                          (n)       khám tổng quát

medical                            (adj.)   thuộc về y khoa

medical check-up                         khám sức khoẻ tổng quát

record                              (n)       hồ sơ

medical record                 (n)        hồ sơ bệnh lí

follow                              (v)        đi theo

temperature                     (n)       sốt, nhiệt độ

run/have a temperature   (v)        bị sốt

take one’s temperature    (v)        đo nhiệt độ

normal                             (adj.)     bình thường

height                             (n)        chiều cao, đỉnh cao

measure                          (v)         đo

centimetre                       (n)        1 phân

weigh                             (v)        cân, căn nặng

weight                             (n)        trọng lượng

scale                                (n)        tỉ lệ, cái cân

get on                             (v)         lên, (bước) lên

form                                (n)         mẫu đơn

medical form                   (n)         đơn/ giấy khám sức khoẻ

cover                               (v)         fill in: điền

missing information                       thông tin thiếu

record card                      (n)          phiếu hồ sơ

forename                         (n)         first name: tên gọi

male                                (adj.)      nam, (giống) đực

male dog                         (n)          chó đưc

female                             (adj.)      nữ, (giống) cái

female dog                      (n)          chó cái

 

B. WHAT WAS WRONG WITH YOU? (BẠN LÀM SAO VẬY ?)

VOCABULARY

headache                            (n)          bệnh nhức đầu

have a headache/cold          (v)          bị nhức đầu 1 cảm lạnh

Oh dear!                                            Ôi trời ôi!

stay inside                            (v)          ở lại trong phòng

awful                                    (adj.)      bad: xấu

sick note                               (n)         giấy xin phép nghỉ bệnh

note                                      (n)         mẩu giấy

virus                                      (n)         vi-rút

stomachache                         (n)          bệnh đau bao tử

absent (from)                        (adj.)       vắng mặt

combine (with                       (v)           kết hợp

the whole class                       (n)          cả lớp

result                                     (n)          kết quả

illness                                     (n)          cơn bệnh

disease                                   (n)          bệnh tật

common                               (adj.)       thông thường

catch caught                           (v)          mắc phải

symptom                                (n)          triệu chứng

runny nose                              (n)         sổ mũi nước

slight                                       (adj.)      nhỏ, nhẹ

fever                                        (n)          bệnh sốt

cough                                      (n) bệnh ho; (v): ho

sneeze                                      (v)         nhảy mũi

unpleasant                              (adj.)       khó chịu

cure                                         (v) chữa trị;             (n): sự chữa trị

filled with                                  (adj.)      đầy (với)

medicine                                    (n)         khoa, thuốc

relieve                                       (v) làm giảm 1 dịu bớt

whatever                                  (pron.)      dù điều gì

tieng anh 7 unit 11 unit 11 tieng anh 7 unit 11 keep fit stay healthy