Unit 13: Hobbies (Thú Tiêu Khiển)

Thứ tư , 27/07/2016, 22:19 GMT+7
     

UNIT 13: HOBBIES

(THÚ TIÊU KHIỂN)

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN NHỮNG PHẦN SAU:

 Reading Unit 13 Lớp 11 Trang 146

 Speaking Unit 13 Lớp 11 Trang 148

 Listening Unit 13 Lớp 11 Trang 150

 Writing Unit 13 Lớp 11 Trang 151

 Language Focus Unit 13 Lớp 11 Trang 151

 

GRAMMAR POINTS (CHỦ ĐIỂN NGỮ PHÁP)

Cleft sentences. Câu chẻ

It + be + Noun / pronoun + that + relative clause Chính là... mà...

Chủ từ hay túc từ hay nhỏm từ phó từ thường dược làm cho có nghĩa nhấn mạnh bằng cách đặt sau It và động từ Be. Trong cách đặt câu như thế ta thường dùng liên từ That đế noi hai mệnh đề.

Ex: Tom helped US.

—> It was Tom that helped US. (subject focus)

I saw Ann.

—> It was Ann that I saw. (object focus)

He was able to make himself heard only by shouting.

—> It was only by shouting that he was able to make himself heard, (adverbial focus)

 
unit 13 hobbies tieng anh 11 unit 13 hobbies