Unit 13: The 22nd Sea Games (Đại Hội Thể Thao Đông Nam Á Lần Thứ 22)

Thứ năm , 18/08/2016, 11:38 GMT+7
     

UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 22

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 13 Lớp 12 Trang 138

 Speaking Unit 13 Lớp 12 Trang 141

 Listening Unit 13 Lớp 12 Trang 142

 Writing Unit 13 Lớp 12 Trang 144

 Language Focus Unit 13 Lớp 12 Trang 145

 

GRAMMAR POINTS.

Double Comparative and Associated Comparative

So sánh hơn kép và So sánh liên kết.

I. Double comparative. So sánh hơn kép.

Càng lúc càng ... / moi lúc một ... hơn

This construction is used to show a gradual increase, cấu trúc này dùng để diễn tả sự tăng dần của một tính chất nào.

1) Với tính từ ngẳn.

Short Adjective + er + and + Short Adjective + er

Ex: The cost of living is very high. It has become higher and higher.

Giá cả sinh hoạt rất cao. Giá cả sinh hoạt càng lúc càng tăng cao.

2) Với tính từ dài.

                More and more + long Adjective

                Càng lúc càng...

                Một lúc một... hơn

Ex: Our lessons are very difficult.

Our lessons are more and more difficult.

Bài học cùa chúng ta mỗi lúc một khó hơn. 

II. Associated Comparison. So sánh liên kết. Càng..., thì càng...

This construction is used to show a parallel increase, cấu trúc này dùng để diễn tả sự gia tăng song hành.

* Dane tổng quát:

The + comparative... the + comparative.

1/ Với tính từ ngắn.

The + short adjective + er + S + V, the + short adjective + ex + S + V

Ex: My father is old. He becomes weak.

-> The older my father is, the weaker he becomes. 

Ba tôi càng già thì càng yếu.

2/ Với tính từ dài.

The more + long adjective + S + V, the more + long adjective + S + V

Ex: The game is difficult. It is interesting.

The more difficult the game is, the more interesting it is. 

Trò chơi càng khó thì càng thú vị 

She grows old. She becomes beautiful.

-> The older she grows, the more beautiful she becomes.

Cô ấy càng lớn thì càng xinh đẹp.

3/ Với mệnh đề.

The more + S + V, the more + S + V

Ex: We learn a lot. We know a lot.

The more we learn, the more we know.

Chúng ta càng học nhiều thì càng biết nhiều.

tieng anh 12 unit 13 unit 13 tieng anh 12 unit 13 the 22nd sea games