Unit 16: People And Places (Con Người Và Nơi Chốn)

Thứ tư , 31/08/2016, 22:14 GMT+7
     

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Famous Places In Asia Unit 16 Lớp 7 Trang 154 SGK

 Famous People Unit 16 Lớp 7 Trang 157 SGK

 

 

PREFER (thích... hơn)

1. PREFER + NOUN.

e.g.: He prefers ancient monuments. (Anh ấy thích đền cố hơn.)

        I prefer fruit juice. (Tôi thích nước trái cây hơn.)

2. PREFER + GERUND (danh động từ: V-ing).

e.g.: My parents prefer living in the country.

        (Cha mẹ tôi thích sống ở miền quê hơn.)

        They prefer drinking tea.

        (Họ thích uống trà hơn.)

3. PREFER + NOUN / GERUND + TO + NOUN / GERUND: để nói chúng ta thích điều gì hơn điều khác.

e.g.: I prefer books to films.

        (Tôi thích sách hơn phim.)

        He prefers reading books to watching TV.

        (Anh ấy thích đọc sách hơn xem tim.)

tieng anh 7 unit 16 unit 16 tieng anh 7 unit 16 people and places