Unit 2 Clothing: Write

Thứ hai , 04/07/2016, 23:39 GMT+7
     

UNIT 2: CLOTHING (QUẦN ÁO)

WRITE (VIẾT)

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have : (Đây là cách trình bày 1 ý kiến của một bên trong một bài tranh luận. Nó được sử dụng để thuyết phục người đọc tin hay làm 1 điều gì đó. Một bài tranh luận nên có :)

 

Organization

(xếp đặt ý)

Language

(ngôn ngữ sử dụng)

Introduction

(Phần giới thiệu) 

Lets the readers know the write/s point of view (cho độc giả biết quan điểm của người viết)

 My opinion is ...(Ý tôi là...)

 I think ...(Tôi nghĩ...)

Series of arguments

(chuỗi lý lẽ, luận  cứ

Presents arguments in a logical way (one in each paragraph), gives examples where possible (trinh bày những ý kiến tranh luận 1 cách hợp lý (mỗi đoạn chỉ trình bày 1 ý), cho ví dụ mỗi khi có thể)

 Firstly,...(Trước tiên...)

 Secondly,...(Kế đến,...)

 Finally,...(Cuối cùng,...)

Conclusion

(Kết luận)

Sums up the argument (tóm tắt, tổng kết bài tranh luận)

 Therefore,... (Do đó, vì vậy,...)

 In conclusion,... (Cuối cùng,...)

 

a. Read the topic and the Outline A. Then read the passage. (Hãy đọc chủ đề và dàn bài A. Sau đổ dọc đoạn văn.)

Secondary school students should wear uniforms

(Học sinh trung học nên mặc đổng phục)

Outline A (Dàn hài A)

Wearing uniforms (Việc mặc đồng phục):

■     encourages students to be proud of their school because the uniforms bear their schools name, (khuyến khích học sinh tự hào về trường học của mình vì đồng phục mang tên trường của chúng)

■     helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor, (giúp học sinh cảm thấy bình đẳng về nhiều mặt dù cho chúng giàu hay nghèo)

■     is practical. No need to think of what to wear every day. (thiết thực. Không cần phải nghĩ xem sẽ phái mặc đồ gì mỗi ngày)

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school. (Tôi nghĩ học sinh trung học cần thiết phải mặc đồng phục khi chúng còn học tại trường)

Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their schools name. (Trước hết, việc mặc đồng phục khuyến khích học sinh tự hào về trường học của mình vì chúng mặc đồng phục có phù hiệu mang tên trường của mình)

Secondly, wearing uniform helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor. (Kế đến, mặc đồng phục giúp học sinh cảm thấy bình đẳng trong nhiều phương diện dù cho chúng giàu hay nghèo)

Finally, wearing uniform is practical. You don't have to think of what to wear every day. (Cuối cùng, việc mặc đồng phục rất thiết thực. Bạn không cần phải nghĩ xem sẽ phải mặc đồ gì mỗi ngày)

Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

b. Now write a paragraph of 100 - 150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ hãy viết một đoạn văn khoảng 100 - 150 từ. Nhưng lần này em hãy bênh vực ý tranh luận rằng học sinh trung học nên mặc y phục thông thường. Dàn bài B có thể giúp em).

Secondary school students should wear casual clothes

(Học sinh trung học nên mặc thường phục)

Outline B (Dàn bài B)

Wearing casual clothes (việc mặc thường phục):

■       makes students feel comfortable, (làm cho học sinh cảm thấy thoải mái)

■      give’s students freedom of choice, (sizes, colors, and fashions, ect...) (cho học sinh có sự tự do chọn lựa. (kích cỡ, màu sắc và kiểu dáng vv...)

■      makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes, (làm cho học sinh cảm thấy tự tin khi mặc trang phục ưa thích của minh)

■       makes school more colorful and lively, (làm cho trường học có nhiều màu sắc và sống động hớn)

My opinion is that high school students should wear casual clothes. (Theo ý kiến của tôi, học sinh trung học nên mặc thường phục)

Firstly, casual clothes make students feel comfortable because they don't feel constrained to wear uniforms that they don't like. (Trước hết, thường phục làm cho học sinh cảm thấy thoải mái vì họ không cảm thấy miễn cưỡng khi mặc đồng phục mà chúng không thích)

Secondly, wearing casual clothes gives students freedom of choice. They have rights to choose sizes, colors and fashion that they love. (Tiếp đến, việc mặc thường phục đem lại cho học sinh sự tự do chọn lựa. Chúng có quyền chọn lựa kích cỡ, màu sắc và kiểu dáng mà chúng thích)

Finally, casual clothes make school more colorful and lively. (Cuối cùng, thường phục làm cho trường học có nhiều màu sắc và sống động hơn)

In conclusion, students, particularly high school students should wear casual clothes. Wearing casual clothes is convenient, comfortable and fun.

 

Xem bài giải các phần tiếp theo trong SGK:

 Unit 2 Clothing: Language Focus 

 Unit 2 Clothing (Quần áo)

clothing write unit 2 clothing write unit 2 clothing write unit 2 clothing lesson 5 write