Unit 5 The Media: Listen and Read

Thứ bảy , 09/07/2016, 08:47 GMT+7
     

UNIT 5: THE MEDIA

LISTEN AND READ

 

PhÆ°Æ¡ng tiện truyền thông đại chúng:

A. TrÆ°á»›c khi báo chí được phát minh, những người rao tin tức trên đường phố thường Ä‘i khắp các ngã đường trong thành phố, họ vừa Ä‘i vừa rung chuông, rao to những tin tức mÄ‘i nhất.

B. Ở Việt Nam mọi người thích đọc báo và tạp chí. Kiến Thức Ngày Nay là má»™t irong những tạp chí phổ biến nhâ't và được cả thanh thiếu niên lẫn người lÆ¡n đọc nhiều.

C. Nhờ có TV, mọi người có thể nắm bắt được những thông tin má»›i nhât và -hưởng thức những chÆ°Æ¡ng trình thú vị má»™t cách rẻ tiền và thuận lợi. Ngày nay khán giả xem truyền hình có thể xem nhiều chÆ°Æ¡ng trình địa phÆ°Æ¡ng và quốc tế Ä‘a dạng .rên những kênh truyền hình khác nhau.

D. Giai Ä‘oạn tiếp theo của việc phát triển tivi là tivi tÆ°Æ¡ng tác. Khán giả xem Tuyền hình có thể đặt câu hỏi về chÆ°Æ¡ng trình bằng cách sá»­ dụng thiết bị Ä‘iều khiển từ xa.

 

a. Complete the table with the passage number in which these facts or events are mentioned. (Điền vào bảng vá»›i số mục trong Ä‘oạn văn vÄ‘i thông tin và sá»± kiện được đề cập đến)

b.

Facts & Events (Thông tin và sá»± kiện)

Passage number (Số mục đoạn văn)

 1. Remote control are used to interact with TV

D

 2. One of the most popular magazines

B

 3. People of different ages like this magazine

B

 4. Benefit of TV

C

 5. People got the news from fown criers

A

 6. Interactive TV is available now

D

 

B. Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

1. What was a town crier ? (Người rao tin tức là gì?)

He was the person who would go though city streets ringing a bell and shouting the latest news.

2. How popular is the Kien Thuc Ngay Nay Magazine?

(Mức Ä‘á»™ phổ biến của tạp chí Kiến Thức Ngày Nay nhÆ° thê nào?) 

- It is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults.

3. What benefit does TV bring about to people's life ?

(TV Ä‘ã mang đến cho cuá»™c sống con người lợi ích nào?)

- People can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way.

4. What kind of magazines and newspapers do you read ?

(Em đọc loại tạp chí và báo chí nào?)

- I often read “Hoa Hoc Tro” Magazine and “Tuoi Tre” Newspaper.

5. What is your favourite type of media? Why?

(Loại phÆ°Æ¡ng tiện truyền thông nào mà em Æ°a thích nhất ? Tại sao ?)

- I like personal computer best. Because I can surf the Internet, which is a very fast and convenient way to get information.

 

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 5 The Media: Getting Started

 Unit 5 The Media: Speak

 Unit 5 The Media: Listening

 Unit 5 The Media: Write

 Unit 5 The Media: Language Focus  

 

unit 5 the media listen and read unit 5 tieng anh 9 listen and read english 9 unit 5 listen and re