Unit 7 Saving Energy: Listen and Read

Chủ nhật , 10/07/2016, 10:17 GMT+7
     

UNIT 7: SAVING ENERGY

LISTEN AND READ 

 

Bà Mi nói chuyện với hàng xóm của mình là bà Ha.

Ba Mi: Có chuyện gì vậy bà Ha?

Bà Ha : Tôi đang lo về hóa đơn tiền nước gần đây nhất. Nhiều quá.

Bà Mi: Để tôi xem nào. 200.000 đồng! Bà nên giảm bớt lượng nước gia đình bà sử dụng đi.

Bà Ha : Làm điều đó bằng cách nào?

Bà Mi: Trước hết phải nhờ thợ sửa ống nước kiểm tra để chắc là không có chỗ nứt nào trong đường ống.

Bà Ha : Tôi sẽ làm điều đó.

Bà Mi : Tắm trong bồn sẽ dùng nhiều nước hơn gấp 2 lần tắm bằng vòi hoa sen. Và nhđ tắt vòi nước. Một vòi nưđc nhỏ giọt có thể lãng phí 500 lít nước một tháng.

Bà Ha : Tôi biết rồi. Cảm ơn bà.

a. Practice the dialogue with the partner. (Thực hành bài đối thoại với bạn cùng học)

b. True or false? Check (T or F) the box. Then correct the false statements.

(Đúng hay sai? Đánh dấu (T or F) vào khung. Sau đó sửa lại những câu sai)

1. Mrs. Ha is worried about her water bill.               T

2. Mrs. Mi gives Mrs. Ha advice on how to save water          T

3. Mrs. Ha has checked the pipes in her house and found no cracks         F

—> Mrs. Mi suggests checking to find cracks in the pipe.

4. Mrs. Ha suggests getting some tool to check cracks in the pipes          T

—> Mrs Mi suggested getting a plumber to check cracks in the pipes 5. Mrs. Mi suggests taking shower to save money.           T

 

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 7 Saving Energy: Getting Started

 Unit 7 Saving Energy: Speaking

 Unit 7 Saving Energy: Listen

 Unit 7 Saving Energy: Reading

 Unit 7 Saving Energy: Write

 Unit 7 Saving Energy: Language Focus

 
listen and read unit 7 lop 9 unit 7 saving energy lesson 1