Unit 7 Saving Energy: Reading

Chủ nhật , 10/07/2016, 10:16 GMT+7
     

UNIT 7: SAVING ENERGY

READING (ĐỌC)

 

Ở những nước Phương Tây, điện, ga và nước không phải là xa xỉ mà là những thứ cần thiết. Hiện nay các công ty nhận ra rằng người tiêu dùng muốn những sản phẩm không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn tiết kiệm tiền.

Đối với phần lớn những hộ gia đình ở Bắc Mỹ, việc chiếu sáng chiếm từ 10 đến 15 phần trăm hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên khoảng này có thể được giảm bđt bằng cách thay thế bóng đèn tròn 100 oát thông thường bằng bóng đèn tròn tiết kiệm năng lượng. Những bóng đèn này sử dụng một phần tư điện năng so với những bóng đèn thông thường và có tuổi thọ lâu hơn tám lần. Do đó người tiêu dùng có thể tiết kiệm khoảng từ 7 đôla đến 21 đôla cho mỗi bóng đèn.

Ớ Châu Au, có một kế hoạch dán nhãn cho tủ lạnh, máy ưđp lạnh, mấy giặt và máy sấy. Các nhãn hiệu này cho khách hàng biết được mỗi mẫu hàng có hiệu suất năng lượng như thế nào so vđi những vật dụng khác cùng loại.

Cuối cùng, những sự thay đổi mđi này sẽ tiết kiệm được tiền của cũng như bảo tồn tài nguyên của trái đất.

a. Which of the following is the best summary of the passage?.

(Những câu nào sau đây là câu tóm tắt tốt nhất của đoạn văn?)

1. Energy - saving bulbs should be used to save electricity. (Những bóng đèn tròn tiết kiệm năng lượng nên được sử dụng để tiết kiệm điện)

2. In Western countries electricity, gas, and water are neccessities. (Ở những quốc gia phương Tây điện, ga và nước là những thứ cần thiết)

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources. (Người Bắc Mỳ và người Châu Au đang quan tâm đến việc tiết kiệm tiền và tài nguyên thiên nhiên) s

4. Labeling schemes help save energy. (Kế hoạch dán nhãn hiệu giúp tiết kiệm năng lượng)

b. Answer the questions. Write the answer in your exercise book

(Trả lời câu hỏi. Viết câu trả lời vào vở bài tập của em)

1. What are Western consumers interested in?

—> Western consumers are interested in products that will not only work effectively, but also save money.

2. What can we do to spend less on lighting?

—> In order to spend less on lighting, we can replace an ordinary 100-watt light bulb with an energy - saving bulbs.

3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy -saving bulbs instead ?

—> She will pay US$2 for lighting if she uses two energy - saving bulbs instead.

4. What is the purpose of the labeling scheme?

—> The purpose of the labeling scheme is to tell the consumers how energy efficient each model is, compared with other appliances in the same category.

5. Why should we save energy?

—> We should save energy in order to save money as well as conserve the earths resources.

 

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 7 Saving Energy: Getting Started

 Unit 7 Saving Energy: Listen and Read

 Unit 7 Saving Energy: Speaking

 Unit 7 Saving Energy: Listen

 Unit 7 Saving Energy: Write

 Unit 7 Saving Energy: Language Focus

 
unit 7 lop 9 read bai tap unit 7 lop 9 read