Unit 9 Natural Disasters: Getting Started

Thứ năm , 14/07/2016, 10:00 GMT+7
     

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

 

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partners

(Chọn những từ đúng phù hợp với hình vẽ. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với của bạn)

1. snowstorm

2. earthquake

3. volcano

4. typhoon

 

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 9 Natural Disasters: Listen and Read

 Unit 9 Natural Disasters: Speaking

 Unit 9 Natural Disasters: Listening

 Unit 9 Natural Disasters: Reading

 Unit 9 Natural Disasters: Write

 Unit 9 Natural Disasters: Language Focus