Writing Unit 11 Lớp 11 Trang 130

Thứ ba , 26/07/2016, 22:52 GMT+7
     

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Đọc biểu đồ về việc sử dụng năng lượng ở cao nguyên năm 2000 và điền thông tin cần thiết vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1 -  100 million tons

2 - nuclear and hydroelectricity

3 - 20 million tons

Task 2. Miêu tả lượng tiêu thụ năng lượng năm 2005 ở cao nguyên theo cách diễn dạt như Task 1.

GỢI Ý 

The chart shows the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, I the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear and Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal made up the smallest amount of energy consumption (45 million tons).

Task 3. HS dựa vào Task 1 và 2 đế viết đoạn mô tả biêu đồ đã cho.

GỢI Ý 

1. The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. It's clear that the total energy consumption was 287 millions tons in two years. Petroleum made up the largest amount in 2000 (57 million tons) whereas the petroleum consumption was 50 million in 2005. In 2000 the consumption of coal came the second (40 million tons); however this consumption came the third (45 millions tons) in 2005 after the petroleum consumption. And the consumption of Nuclear and Hydroelectricity was 20 million in 2000. Nevertheless. Nuclear and I Hydroelectricity consumption was 75 million tons in 2005. In conclusion, the I energy consumption in Highland in 2000 is less than that in 2005.

2. The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. As I can be seen, the total energy consumption in 2005 was 170 million tons. So it was I higher than in 2000 (117 million tons). In 2005, Nuclear and Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the I consumption of petroleum (50 million tons). Both of them were higher than in 2000. However, coal decreased the amount of the energy consumption (from 57 million tons in 2000 to 50 million tons).

 

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 11 Lớp 11 Trang 124

 Speaking Unit 11 Lớp 11 Trang 127

 Listening Unit 11 Lớp 11 Trang 128

 Language Focus Unit 11 Lớp 11 Trang 131

 

writing unit 11 lop 11 unit 11 lop 11 writing english 11 unit 11 writing