Writing Unit 14 Lớp 11 Trang 159

Thứ tư , 27/07/2016, 22:12 GMT+7
     

UNIT 14: RECREATION

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Tuần rồi, lớp 11A2 đi cắm trại ở Ba Vì. Sau đây là các hoạt động của 2 ngày cắm trại. Theo cặp, đọc và ghép các hoạt động với các bức tranh.

ĐÁP ÁN

1. g      3. b     5. f     7. h       9. e

2. a      4. c     6. d     8. i

Task 2. Đóng vai em là một học sinh lớp 11A2. Viết một đoạn văn nói về buổi cắm trại của lớp em, dùng thông tin ở Task 1.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 14 Lớp 11 Trang 154

 Speaking Unit 14 Lớp 11 Trang 157

 Listening Unit 14 Lớp 11 Trang 158

 Language Focus Unit 14 Lớp 11 Trang 161

 

 

writing unit 14 lop 11 unit 14 lop 11 writing english 11 unit 14 writing