Writing Unit 4 Lớp 11 Trang 52

Thứ năm , 21/07/2016, 23:32 GMT+7
     

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Đọc lá thư mẫu. Tìm nhỏm từ trong thư diễn tả các ỷ sau.

ĐÁP ÁN

The opening of the letter: Dear Sir or Madam

The amount that is donated: I am very happy to receive a donation of $500 from your company some days ago.

How the money is used: the money will help us to repair the old school building and build a new block of flats for the handicapped students.

How the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.

The gratitude to the donor: 1 would like to express our thanks for the donation from your company.

The closing of the letter: I look forward to hearing from you soon. Yours faithfully.

Task 2. Hãy tướng tượng em vừa nhận món quà tặng là một triệu đồng của một cơ quan ở địa phương nhằm giúp xây thư viện trường em. Hây viết thư phúc dáp cho biết dà nhận được tiền và cám ơn.

GỢI Ý

- The opening of the letter

- The amount that is donated

- How the money is used

- How the receipt is issued

- The gratitude to the donor

- The closing of the letter

 

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 4 Lớp 11 Trang 46

 Speaking Unit 4 Lớp 11 Trang 49

 Listening Unit 4 Lớp 11 Trang 51

 Language Focus Unit 4 Lớp 11 Trang 53

 

writing unit 4 lop 11 unit 4 lop 11 writing