A visit from a Pen Pal: Getting Started

UNIT1: A VISIT FROM A PEN PAL

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Work with a partner. A foreign pen – pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit ?

(Hãy làm việc với một bạn cùng học. Một người bạn tâm thư nước ngoài sắp đên ở cùng với em một tuần. Em sẽ thực hiện những hoạt động nào trong suốt cuộc viếng thăm này ? Nhìn vào gợi ý trong tranh).

VD:

A. (Chỉ vào tranh một cái chợ) : I think this is one of the places we want to take our friend to. We can do shopping or Ul introduce her a Vietnamese market.

.B. Good idea ! I believe she will be interested in it.

Một số từ gợi ý:

+ To the literature temple in Ha Noi. (Đến thăm miếu ở Hà Nội)

+ To temples and churches. (Đến đền đài và nhà thờ)

+ To the History Museum. (Đến nhà Bảo tàng Lịch sử)

Xem thêm các bài giải phần sau:

 A visit from a Pen Pal: Listen and Read

 A visit from a Pen Pal: Speak

 A visit from a Pen Pal: Listen

 A visit from a Pen Pal: Read

 A visit from a Pen Pal: Write

 A visit from a Pen Pal: Language Focus

Từ khóa: