Bài 10 Tiết 3: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Thực hành)

TIẾT 3. THỰC HÀNH

TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI CỦA NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC

1. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

– Kiến thức: Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngoại thương.

– Kĩ năng: Tính toán, so sánh số liệu, vẽ biểu đồ.

2. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1. Thay đổi trong giá trị GDP

– Dựa vào bảng số liệu để tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới, thành lập bảng số liệu %.

– Nhận xét. Gợi ý:

+ Nhìn chung từ năm 1985 đến năm 2004, tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới tăng, từ 1,93% năm 1985 lên 4,03% năm 2004; tăng đều.

+ Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới.

2.2. Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp

– Từ bảng số liệu 10.3 SGK (Sản lượng một sô’ nông sản của Trung Quốc), tính toán sự thay đổi sản lượng từ năm 1985 đến năm 2004.

– Nhận xét chung: từ kết quả tính toán, có thể rút ra một số nhận xét như sau:

+ Nhìn chung sản lượng nông sản tăng. Tuy nhiên, một số nông sản (lương thực, bông, mía) có sản lượng năm 2000 giảm so với năm 1995 (do biến động thất thường của thời tiết).

+ Một số nông sản có sản lượng đứng đầu thế giới (lương thực, bông, lạc, thịt lợn, thịt cùu).

2.3. Thay đổi trong cơ cấu giá trị xuất – nhập khẩu

– Dựa vào bảng số liệu 10.4 SGK, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.

– Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc: Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong thời gian gần đây có bước chuyển biến tích cực:

+ Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên từ năm 1985 đến năm 1995, sau đó lại giảm vào năm 2004, nhưng nhìn chung thời kì 1985 đến 2004 có tỉ trọng xuất khẩu tăng.

+ Tỉ trọng nhập khẩu giảm từ năm 1985 đến năm 1995, sau đó lại tăng vào năm 2004, nhưng nhìn chung cả thời kì là giảm.

+ Năm 1985, Trung Quốc nhập siêu. Các năm 1995, 2004, Trung Quốc xuất siêu.