Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

ĐỊA LÍ 8 BÀI 35: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN VIỆT NAM

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Căn cứ vào bảng lượng mưa và lưu lượng dòng chảy tại các lưu vực sông sau đây:

Tháng

 Lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây)

 Lưu vite sông Gianh (trạm Đồng Tâm)

 Lượng mưa (mm)

Lưu lượng

m3/s

Lượng mưa (mm)

Lưu lượng

m3/s

1

19,5

1318

50,7

27,7

2

25,6

1109

34,9

19,3

3

34,5

914

47,2

17,5

4

104,2

1071

66,0

10,7

5

2220

1893

104,7

28,7

6

262,8

4692

170,0

36,7

7

315,7

7986

136,1

.<!–,6

8

335 2

9246

209,5

58,4

9

271,9

6690

530,1

185,0

10

170,1

4122

582 0

178,0

11

59,9

2813

231,0

94,1

12

17,8

1746

67,9

43,7

Câu 1: Vẽ  biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực:

Câu 2. Tính thời gian và dô dài (sổ tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu rực, theo chỉ tiêu chung là trị số trung bình các tháng:

– Lưu rực sông Hồng:

+ Lượng mưa trung bình các tháng ở lưu vực sông Hồng là: 153 mm/tháng.

+ Thời gian và độ dài của các tháng mùa mưa (có lượng mưa lớn hơn trị số trung bình) là: tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, Tổng số 6 tháng.

+ Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng ở lưu vực sông Hồng là: 3633 m3/s.

+ Thời gian và độ dài của các tháng mùa lũ (có lưu lượng dòng chảy lớn hơn trị số trung bình) là: tháng 6, 7, 8, 9, 10, Tổng số 5 tháng.

– Lưu vực sông Gianh:

+ Lượng mưa trung bình các tháng ở lưu vực sông Gianh là: 186 mm/tháng.

+ Thời gian và độ dài cua các tháng mùa mưa (có lượng mưa lớn hơn trị số trung bình) là: tháng 8, 9, 10, 11; tống số 4 tháng.

+ Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng ở lưu vực sông Gianh là: 61,7 m3/s.

+ Thời gian và độ dài của các tháng mùa lũ (có lưu lượng dòng chảy lớn hơn trị số trung bình) là: tháng 9, 10, 11; tồng số 3 tháng.

Câu 3. Mối quan hộ giữa lì tạng mưa là mùa lũ trôn từng lưu lực rà trân toàn quốc nói chung:

– Lưu vực sông Hồng: 

+ Các tháng có mùa lũ trùng với mùa mưa là tháng 6, 7, 8, 9, 10.

+ Tháng có mùa lũ không trùng với mùa mưa là tháng 5.

– Lưu vực sông Gianh:

+ Các tháng có mùa lũ trùng với mùa mưa là tháng 9, 10, 11.

+ Tháng có mùa lũ không trùng với mùa mưa là tháng 8.

Từ khóa: , ,