Bài 6: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật tiếp theo

SINH HỌC 11 BÀI 6: GIẢI BÀI TẬP DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT TIẾP THEO

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦ Hãy chí ra trên sơ đồ (hình 6.1) con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nỉtơ khoáng  (NH+4 và NO3).

Hình 6.1. – Sự phụ thuộc về mặt dinh dưỡng của cây vào hoạt dộng của vi sinh vật đất

Trả lời:

Con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng (NH+4 và NO3) là: 3 —> 4 —> 6 —> 7 —> 8.

♦ Hãy chỉ ra trên hình 6.1 con đường cố định nitơ phân tử xảy ra ở trong đất và sản phẩm của quá trình đó.

Trả lời:

Con đường cố định nitơ phân tử xảy ra ở trong đất là 5 -» 6. Sản phẩm của quá trình đó là NH3(NH+4 ).

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 31 SGK sinh học 11: Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

Trả lời:

Các dạng nitơ có trong đất là nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (vi sinh vật, thực vật, động vật). Dạng nitơ cây hấp thụ được: dạng nitơ khoáng NH+4 và NO3

Giải bài tập 2 trang 31 SGK sinh học 11: Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dường của thực vật.

Trả lời:

Biên nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển nhưng thực vật không hấp thụ được thành dạng nitư khoáng NH(NH+4 trong môi trường nước) cây dễ dàng hấp thụ. Nhờ có quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ở điều kiện bình thường hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất mà lượng nitơ bị mất hàng năm do cây lây đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng nitơ bình thường của cây.

Giải bài tập 3 trang 31 SGK sinh học 11: Thế nào là bón phân hợp lí và túc dụng của biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

Trả lời:

Bón đúng nhu cầu của cây theo đặc điểm di truyền của giống, loài cây, theo pha sinh trưởng và phát triển, theo đặc điểm địa lí, hóa tính của đất và theo điều kiện thời tiết. Phân bón phải đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ các thành phần dinh dưỡng.

Bón phân không đúng, năng suất sẽ thấp, hiệu quả kinh tế thấp. Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp và gây ô nhiễm nông phẩm, môi trường, đe dọa sức khỏe của con người.

Từ khóa: , ,