Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Bài 8: Quang hợp ở thực vật

SINH HỌC 11 BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHÁN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦ Quan sát hình 8.1 và cho biết quang hợp là gì.

Trả lời:

Quang hợp ở thực vật là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng Mặt Trời được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước.

Hình 8.1 – Sơ đồ quang hợp ở cây xanh

♦ Quang hợp diễn ra chủ yếu à cơ quan nào của cây ?

Trả lời:

Quang hợp chủ yếu diễn ra ở lá xanh.

♦ Quan sát hình 8.2, nêu đặc điểm phân bố và sắp xếp của các tế bào chứa diệp lục trong lá và cho biết điều đó có vai trò gì đối với quang hợp?

Hình 8.2. – Cấu tạo của lá cây

Trả lời:

Các tế bào chứa diệp lục phân bố trong mô giậu và mô xốp của phiến lá. Mô giậu có nhiều tế bào chứa diệp lục hơn, các tế bào xếp sít nhau và song song với nhau. Mô giậu nằm ngay bôn dưới lớp tế bào biểu bì mặt trên của lá. Điều đó giúp các phân tử sắc tố hấp thụ trực tiếp được ánh sáng chiếu lên mặt trên của lá.

Mô khuyết (mô xốp) phân bố mặt dưới của lá. Các tố bào mô khuyết phân bố cách xa nhau tạo nôn các khoáng trống là diều kiện cho sự trao dổi khí cho quang hợp. Các khí CO2 khuếch tán vào lá đến các tế bào chứa sắc tố quang hợp chủ yếu qua mặt dưới của lá, nơi phân bố nhiều khí khổng hơn so với mặt trên.

♦ Quan sát hình 8.3 và dựa vào kiến thức về lục lạp trong Sinh học 10. hãy nêu những dặc điểm cấu tạo của lục lụp thích nghi với chức năng quang hợp.

Trả lời:

Màng tilacôit là nơi phân bố hộ sắc lù quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng. Xoang tilacôit là nơi xảy ra các phán ứng quang phân li nước. Chất nền (strôma) của lục diệp là nơi diỗn ra các phán ứng của pha tối quang hợp. 

Hình 8.3. – Cấu tạo của lục lạp

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 39 SGK sinh học 11: Quang hợp ờ thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.

Trả lời:

Quang hợp ở cây xanh là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng Mặt Trời được diệp lục trong lục lạp hấp thụ để tạo ra cacbohiđrat và ôxi từ khí cacbonic và nước. Phương trình tổng quát về quang hợp:

Giải bài tập 2 trang 39 SGK sinh học 11: Vì sao quang hựp có vai trò quyết định dối với sự sống trên Trái Đất?

Trả lời:

Vì sản phẩm của quang hợp là nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn, năng lượng cho sự sống trên Trái Đất và là nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho con người.

Giải bài tập 3 trang 39 SGK sinh học 11: Nêu đặc điếm của lá cây xanh thích nghi với chức nũng quang hợp.

Trả lời:

Lá cây xanh đã có cấu tạo bên ngoài và bcn trong thích nghi với chức năng quang hợp như sau:

– Bên ngoài:

+ Diện tích bề mặt lớn để hấp thụ các tia sáng.

+ Phiến lá mỏng thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra được dễ dàng.

+ Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng để cho khí CO2 khuếch tán vào bôn trong lá đến lục lạp.

– Bên trong:

+ Tế bào mô giậu chứa nhiều diệp lục phân bố ngay bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá để trực tiếp hấp thụ được các tia sáng chiếu lên mặt trên của lá.

+ Tế bào mô khuyết chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu, nằm phía mặt dưới của phiến lá. Trong mô khuyết có nhiều khoảng rỗng tạo điều kiện cho khí CO2 dỗ dàng khuếch tán đến các tế bào chứa sắc tố quang hợp.

+ Hệ gân lá tủa đến tận từng tế bào nhu mô của lá, chứa các mạch gỗ là con đường cung cấp nước cùng các ion khoáng cho quang hợp và mạch libe là con đường dẫn sản phẩm quang hợp ra khỏi lá.

+ Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp (với hộ sắc tố quang hợp bcn trong) là bào quan quang hợp.

Giải bài tập 4 trang 39 SGK sinh học 11: Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng cửa chúng.

Trả lời:

Diệp lục và carôtcnoit. Diệp lục gồm diệp lục a và diệp lục b. Diệp lục là sắc tố chủ yếu của quang hợp, trong đó diệp lục a (P700 và P680) tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các lien kết hóa học trong ATP và NADPH. Các phân tử diệp lục b và diộp lục a khác hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thụ được cho diệp lục a (P700 và P680) ở trung tâm phản ứng quang hợp. Các carôtcnôit gồm carôtcn và xantôphin là các sắc tố phụ quang hợp (sắc tố phụ quang hợp ở tảo là phicôbilin). Chức năng của chúng là hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thụ được cho diệp lục a và b để diệp lục này truyền tiếp cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng. Ngoài ra, carôtcnôit còn có chức năng bảo vộ bộ máy quang hợp và tê’ bào khỏi bị nắng cháy khi cường độ ánh sáng quá cao.

Giải bài tập 5 trang 39 SGK sinh học 11: Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là:

a. Diệp lục a.                                             b. Diệp lục b.

c. Diệp lục a, b.                                         d. Diệp lục a, b và carôtenôit.

Trả lời:

Đáp án: a

Giải bài tập 6 trang 39 SGK sinh học 11: Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng:

a. Có cuống lá.

b. Có diện tích bề mặt lớn.

c. Phiên lá mỏng.

d. Các khí khổng tập trung chủ yêu ở mặt dưới của lá nên không chiêm mất diện tích hấp thụ ánh sáng.

Trả lời:

Đáp án: d

Từ khóa: , ,